- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี 2555
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
ปัญหาและอุปสรรคด้านปัจจัยพื้นฐานในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ขนาดย่อมและขนาดกลางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบประมาณแผ่นดิน - ปีงบประมาณ 2555
-
0
2
การศึกษาความแข็งแรงของวิงนัต และคอลล่าร์เหล็กหล่อเหนียว (โครงการเดี่ยว)
  รศ. สมศักดิ์ ประเสริฐสุข
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบประมาณแผ่นดิน - ปีงบประมาณ 2555
-
0
3
การศึกษาและพัฒนาวัสดุใบมีดตัด (โครงการเดี่ยว)
  รศ. สมศักดิ์ ประเสริฐสุข
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
2791


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014