- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี 2556
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมแบบไตรภาคีในการยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีแม่พิมพ์ชั้นสูง เพื่อสนับสนุนการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (โครงการเดี่ยว)
  อ. กัลยกร ขุนเอียด
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556
579
2
การตรวจสอบโลหะแม่พิมพ์ในประเทศไทย (โครงการเดี่ยว)
  รศ. สมศักดิ์ ประเสริฐสุข
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556
106
3
แผนงานวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้านแนวคิดแบบวิศวกรรมองค์ความรู้ (แผนงานวิจัย)
  ผศ. เพิ่มศักดิ์ อยู่เป็นสุข | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556
112
3.1
โครงการย่อยที่ 1 ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมแบบรูปการเกษตร
  ผศ.เกษม เจนวิไลศิลป์
-
0
3.2
โครงการย่อยที่ 2 การประยุกต์ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับงานซ่อมบำรุงชิ้นส่วนโลหะในอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาล
  อ.บัญชา พุทธากูล
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014