- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี 2557
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
แผนงานวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้วิศวกรรมความรู้แบบสหวิทยาการเพื่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในรูปแบบการอบแห้งแบบการให้ความร้อนด้วยอินฟาเรด (แผนงานวิจัย)
  ผศ. สุวิทย์ วงษ์ยืน | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
-
0
1.1
โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาระบบไล่ความชื้นในข้าวเปลือกแบบความร้อนร่วมของอินฟาเรดและลมร้อนในชุดการขับป้อนผลผลิตต่อเนื่อง
  อ.สมบัติ ก่ำมอญ
-
0
1.2
โครงการย่อยที่ 2 ระบบการให้บริการอบสมุนไพรด้วยเตาอบอินฟราเรดกึ่งสูญญากาศสำหรับกลุ่มหมู่บ้านที่ประกอบการสมุนไพรไทยในจังหวัดสุพรรณบุรี
  อ.มนตรี วงษ์สุวรรณ
-
0
1.3
โครงการย่อยที่ 3 วิศวกรรมความรู้แบบสหวิทยาการเพื่อใช้ในการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรด้วยวิธีการให้ความร้อนแบบอินฟราเรด
  อ.ลือเดช เพชรดวง
-
0
2
การพัฒนาเครื่องฝานต้นโสน (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สุวันชัย สินโพธิ์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
806
3
ปัญหาในการประกอบกิจการและความต้องการช่วยเหลือของอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะเพื่อการส่งออก ตามพิกัดอัตราศุลกากร ระบบฮาร์โมไนซ์ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
-
0
4
การตรวจสอบวัสดุเหล็กเส้นงานก่อสร้าง (โครงการเดี่ยว)
  รศ. สมศักดิ์ ประเสริฐสุข
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
99


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014