- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี 2559
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสินค้า สุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  ดร. กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014