- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี 2560
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกอบกิจการของอุตสาหกรรมการผลิตกระเป๋าเดินทางของไทย เพื่อการส่งออก
(The Factors that Contributed to the Business of Manufacturing Luggage for Thai Exports ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
2
ระบบสารสนเทศภูมิปัญญาชาวบ้าน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Local Wisdom Information Systems At Ayutthaya Province ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. บุญธิดา ชุนงาม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
3
การพัฒนาเครื่องต้นแบบลดความชื้นมะคาเดเมียทั้งกะลาด้วยสนามไฟฟ้าแบบไม่สม่ำเสมอปานกลางร่วมกับลมร้อน
(A Developed of Prototype for Drying in-Shell Macadamia nut with Slightly Non-Uniform Electric Field Combination with Hot Air.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. วัชรพงษ์ เล็กสุวงษ์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบประมาณแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2560
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014