- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี 2562
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและของใช้ในครัวเรือนที่ทำด้วยโลหะเพื่อการส่งออก
(The Factors that Contributed to the Business of Manufacturing Tableware and Household Hardware for Export ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014