- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2555
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสวายบรรจุในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ของปลาสวาย (โครงการเดี่ยว)
  อ. จันทร์เพ็ญ บุตรใส
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
4133
2
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างประเภทคุกกี้จากแป้งข้าวกล้อง (โครงการเดี่ยว)
  ดร. สุภาพร พาเจริญ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
1812
3
แผนพัฒนาการวิจัยข้าวโพดเทียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน (แผนงานวิจัย)
  รศ.ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณี | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
384
3.1
โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาชนิดและพันธุ์พืชเพื่อปลูกตามหลังข้าวโพดเทียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร
-
0
3.2
โครงการย่อยที่ 2 การประเมินศักยภาพเชื้อพันธุ์ต้านทานราน้ำค้างของข้าวโพดเทียน
  รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี
-
0
4
การศึกษาระบบการเพาะเลี้ยงปลาเทวดาอัลตั้มที่เหมาะสม (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. สุภาวดี โกยดุลย์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
1315
5
ผลของไคโตซานต่อลักษณะทางการเกษตรการตอบสนองทางสรีรวิทยาและผลผลิตของข้าวภายใต้สภาพขาดน้ำ (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
1314
6
การศึกษาพันธุ์และการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตสบู่ดำในไร่เกษตรกร (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. สุรชัย มัจฉาชีพ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
473
7
การศึกษาพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมต่อผลผลิตและคุณภาพแก้มมังกรในสภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. สุรชัย มัจฉาชีพ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
1461
8
การตรวจหาระดับแอนติบอดีจากการติดเชื้อและการพัฒนาการตรวจแยกไทป์เชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกรและโค-กระบือ โดยวิธี multiplex PCR (โครงการเดี่ยว)
  ดร. กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
125
9
การใช้ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดต่อผลผลิตของปาล์มน้ำมันในภาคกลาง (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ศรีปาน เชยกลิ่นเทศ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
182
10
การศึกษาการผลิตไมโครกรีนพืชพื้นบ้านโสน ขี้หูด และเขียวน้อยเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชุมชน (โครงการเดี่ยว)
  รศ. อุดมลักษณ์ มัจฉาชีพ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
1656
11
การใช้น้ำนึ่งปลาจากการผลิตของโรงงานปลาทูน่ากระป๋อง เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นและการใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเป็นส่วนผสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลานิล (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. เจษฎา อิสเหาะ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
1843
12
การปรับปรุงพันธุ์สังเคราะห์ข้าวโพดข้าวเหนียวที่มรประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยในโตรเจน (โครงการเดี่ยว)
  รศ. กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
254
13
การอบแห้งเนื้อผลลำไย ลิ้นจี่และเงาะด้วยไมโครเวฟร่วมกับอินฟราเรด (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ศรีปาน เชยกลิ่นเทศ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
4211
14
การลดต้นทุนการผลิตข้าวคุณภาพโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ฉวีวรรณ บุญเรือง
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
1141


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014