- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2555
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การใช้ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดต่อผลผลิตของปาล์มน้ำมันในภาคกลาง (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ศรีปาน เชยกลิ่นเทศ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
28
2
การอบแห้งเนื้อผลลำไย ลิ้นจี่และเงาะด้วยไมโครเวฟร่วมกับอินฟราเรด (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ศรีปาน เชยกลิ่นเทศ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
279
3
การศึกษาระบบการเพาะเลี้ยงปลาเทวดาอัลตั้มที่เหมาะสม (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. สุภาวดี โกยดุลย์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
73
4
การลดต้นทุนการผลิตข้าวคุณภาพโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ฉวีวรรณ บุญเรือง
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
107
5
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสวายบรรจุในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ของปลาสวาย (โครงการเดี่ยว)
  อ. จันทร์เพ็ญ บุตรใส
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
318
6
แผนพัฒนาการวิจัยข้าวโพดเทียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน (แผนงานวิจัย)
  รศ.ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณี | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
40
6.1
โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาชนิดและพันธุ์พืชเพื่อปลูกตามหลังข้าวโพดเทียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร
-
0
6.2
โครงการย่อยที่ 2 การประเมินศักยภาพเชื้อพันธุ์ต้านทานราน้ำค้างของข้าวโพดเทียน
  รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี
-
0
7
ผลของไคโตซานต่อลักษณะทางการเกษตรการตอบสนองทางสรีรวิทยาและผลผลิตของข้าวภายใต้สภาพขาดน้ำ (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
139
8
การศึกษาพันธุ์และการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตสบู่ดำในไร่เกษตรกร (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. สุรชัย มัจฉาชีพ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
49
9
การศึกษาพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมต่อผลผลิตและคุณภาพแก้มมังกรในสภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. สุรชัย มัจฉาชีพ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
93
10
การตรวจหาระดับแอนติบอดีจากการติดเชื้อและการพัฒนาการตรวจแยกไทป์เชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกรและโค-กระบือ โดยวิธี multiplex PCR (โครงการเดี่ยว)
  ดร. กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
21
11
การศึกษาการผลิตไมโครกรีนพืชพื้นบ้านโสน ขี้หูด และเขียวน้อยเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชุมชน (โครงการเดี่ยว)
  รศ. อุดมลักษณ์ มัจฉาชีพ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
348
12
การใช้น้ำนึ่งปลาจากการผลิตของโรงงานปลาทูน่ากระป๋อง เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นและการใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเป็นส่วนผสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลานิล (โครงการเดี่ยว)
  รศ. เจษฎา อิสเหาะ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
125
13
การปรับปรุงพันธุ์สังเคราะห์ข้าวโพดข้าวเหนียวที่มรประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยในโตรเจน (โครงการเดี่ยว)
  รศ. กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
66
14
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างประเภทคุกกี้จากแป้งข้าวกล้อง (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุภาพร พาเจริญ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
218


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014