- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2556
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การปรับปรุงพันธุ์สังเคราะห์ข้าวโพดเหนียวที่มีประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน (โครงการเดี่ยว)
  รศ. กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556
735
2
แผนงานวิจัยเรื่องพัฒนาการวิจัยเห็ดตับเต่าจังหวัดพระครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน (แผนงานวิจัย)
  รศ.ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณี | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556
1194
2.1
โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาการเพาะเห็ดตับเต่าเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซ่า
  รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี
-
0
2.2
โครงการย่อยที่ 2 เห็ดตับเต่าและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
  ผศ.ทศพร นามโฮง
-
0
2.3
โครงการย่อยที่ 3 การส้างกลยุทธ์เพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  ผศ.ดร.นวพร รัตนบุรี
-
0
2.4
โครงการย่อยที่ 4 แนวทางการอนุรักษ์บทเพลงเกี่ยวกับเห็ดในเชิงสร้างสรรค์
  ดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี
-
0
3
แผนงานวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพและคลื่นหลายช่วงความถี่ในการผลิตข้าว (แผนงานวิจัย)
  รศ.ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณี | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556
462
3.1
โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาเครื่องมือประเมินสถานะไนโตรเจนในใบข้าวด้วยระบบประมวลผลภาพจากล้องถ่ายภาพโทรศัพท์เคลื่อนที่
  อ.สัตถาภูมิ ไทยพานิช
-
0
3.2
โครงการย่อยที่ 2 การใช้ไคโตซานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในการผลิตข้าว
  รศ.ดร.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์
-
0
3.3
โครงการย่อยที่ 3 ต้นแบบเครื่องรับและแผ่คลื่นหลายช่วงความถี่สำหรับนาข้าวแบบประหยัด
  ดร.สมพร ศรีวัฒนพล
-
0
3.4
โครงการย่อยที่ 4 ผลกระทบของคลื่นหลายช่วงความถี่ต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและศัตรูธรรมชาติในการผลิตข้าวการให้ผลผลิตของข้าว
  รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร
-
0
3.5
โครงการย่อยที่ 5 ผลกระทบของคลื่นหลายช่วงความถึ่ต่อการเจริญเติบโตและศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าว
  ผศ.ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง
-
0
4
ข้าวอ่อนที่ปลูกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ทศพร นามโฮง
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556
201
5
การศึกษาระบบการเพาะเลี้ยงปลาเทวดาอัลตั้มที่เหมาะสม (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. สุภาวดี โกยดุลย์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556
623
6
การบูรณาการเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะกับภูมิปัญญาเกษตรกร (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วสุ สันติมิตร
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556
951
7
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเทียนเพื่อใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ (โครงการเดี่ยว)
  รศ. กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556
2555
8
การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำเพื่อการผลิตไบโอดีเซล (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. สุรชัย มัจฉาชีพ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน 311,000.00 ปีงบประมาณ 2556
223
9
การศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมการแช่แข็งน้ำเชื้อและอุปกรณ์เสริมการผสมเทียมในไก่ไทยพื้นเมือง (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สหัส นุชนารถ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556
239
10
การให้ปุ๋ยไนโตรเจนทางใบร่วมกับไคโตซานเพื่อรักษาศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าวโพดข้วเหนียวในสภาพ(ดินนา)น้ำท่วมขังชั่วคราว (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556
108
11
การศึกษาพันธุ์และการผลิตกุยช่ายอินทรีย์ (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. สุรชัย มัจฉาชีพ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556
94
12
การลดต้นทุนการผลิตข้าวคุณภาพโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ฉวีวรรณ บุญเรือง
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556
115
13
การใช้กากมันสำปะหลังจากการผลิตเอทานอลทดแทนปลายข้าวในการเลี้ยงปลานิล (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ฉัตรพงษ์ สุขเกื้อ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556
987
14
การศึกษาผลิตไมโครกรีน พืชพื้นบ้านเชิงพาณิช (โครงการเดี่ยว)
  รศ. อุดมลักษณ์ มัจฉาชีพ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556
807
15
การใช้ฮอร์โมนออกซิน และบราสิโนสเตียรอยด์ต่อผลผลิตและปริมาณน้ำมันในผลปาล์มน้ำมันในภาคกลาง (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ศรีปาน เชยกลิ่นเทศ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556
88


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014