- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2557
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำเพื่อการผลิตไบโอดีเซล (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. สุรชัย มัจฉาชีพ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
178
2
การศึกษาพันธุ์และการผลิตกุยช่ายอินทรีย์ (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. สุรชัย มัจฉาชีพ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
646
3
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเทียนเพื่อใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ (โครงการเดี่ยว)
  รศ. กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
1228
4
การใช้ปุ๋ยไนโตเจนทางใบร่วมกับไคโตซานเพื่อรักษาศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียวในสภาพ(ดินนา)น้ำท่วมขังชั่วคราว (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
1457
5
ความหลากหลายของภูมิปัญญาท้องถิ่น : การใช้จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ของจุลินทรีย์ในการผลิตข้าว (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ฉวีวรรณ บุญเรือง
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
655
6
การเจริญเติบโตของปลานิลที่อนุบาลด้วยอาหารผสมสาหร่ายเกรียวทองในระดับที่ต่างกัน (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ฉัตรพงษ์ สุขเกื้อ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
672
7
ผลของไคโตซานและไทอะมีแซมต่ออายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ (โครงการเดี่ยว)
  รศ. ระวีวรรณ สุวรรณศร
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
111
8
การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของตาลโตนด โดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ธีระพัศธ์ ศิลปสมบูรณ์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
-
0
9
แผนงานวิจัยเรื่องพัฒนาการวิจัยเห็ดตับเต่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน (แผนงานวิจัย)
  รศ.ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณี | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
2304
9.1
โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาการเพาะเห็ดตับเต่าเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซา
  รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี
-
0
10
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปปลาสกัดจากปลาสวายบรรจุในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวโดยใช้เศษเหลือจากกระบวนการแปรรูปปลาสวาย (โครงการเดี่ยว)
  อ. จันทร์เพ็ญ บุตรใส
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
-
0
11
การศึกษาการผลิตไมโครกรีนพืชพื้นบ้านเพื่อการค้าในสภาพในโรงเรือน (โครงการเดี่ยว)
  รศ. อุดมลักษณ์ มัจฉาชีพ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
3898
12
การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทิ้งของข้าวโพดฝักอ่อนจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง (โครงการเดี่ยว)
  อ. เสน่ห์ บัวสนิท
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
-
0
13
การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะแบบมีส่วนร่วมภายใต้สภาพและปัญหาของเกษตร (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วสุ สันติมิตร
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
788


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014