- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2558
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การศึกษาพันธุ์และการผลิตกุยช่ายอินทรีย์ (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. สุรชัย มัจฉาชีพ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
1118
2
การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำเพื่อการผลิตไบโอดีเซล (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. สุรชัย มัจฉาชีพ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
136
3
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเทียนเพื่อใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ (โครงการเดี่ยว)
  รศ. กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
421
4
ความหลากหลายของภูมิปัญญาท้องถิ่น : การใช้จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ของจุลินทรีย์ในการผลิตข้าว (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ฉวีวรรณ บุญเรือง
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
-
0
5
การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะแบบมีส่วนร่วมภายใต้สภาพและปัญหาของเกษตรกร (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วสุ สันติมิตร
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
211
6
ผลของไคโตซานและไทอะมีโทแซมต่ออายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ (โครงการเดี่ยว)
  รศ. ระวีวรรณ สุวรรณศร
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
1171
7
การประยุกต์ใช้แบบจำลองดุลของฟอสฟอรัสเพื่อประเมินศักยภาพในการผลิตปลาทับทิมในกระชังที่เลี้ยงในบ่อดิน
(The Application of a Phosphorus Budget Model Estimating the Carrying Capacity of Tabtim Fishes Cage Culture in Earthen Pond. ) (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. เจษฎา อิสเหาะ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
751
8
คุณค่าทางโภชนาการของเนื้อกุ้งก้ามกรามและเศรษฐกิจการผลิตกุ้งก้ามกรามจากพื้นที่ต่างกัน (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ชาตรี วิระสิทธิ์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
-
0
9
อัตราการเจริญเติบโต การรอดตาย การเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ผลผลิตรวม และคุณภาพเนื้อของกุ้งก้ามกร้ามเลี้ยงด้วยอาหารผสมสาหร่ายไกสด (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ชาตรี วิระสิทธิ์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
162
10
ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวโพดเทียนพันธุ์สังเคราะห์ที่ปลูกในด้วยอัตราปลูกต่างกัน (โครงการเดี่ยว)
  รศ. กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
157
11
ผลของการใช้ไคโตซานและแคลเซียมเคลือบผลต่อการหลุดร่วงของผลกล้วยหอมทองระหว่างการสุก (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ละอองศรี ศิริเกษร
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
2482
12
ผลไคโตซานต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีวิทยา การเจริญเติบโต และศักยภาพในการให้ผลผลิตของข้าวภายใต้สภาพโรงเรือนดัดแปลงอุณหภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
248
13
การใช้น้ำส้มควันไม้คลุกเมล็ดและราดดินควบคุมเชื้อ Sclerotium rolfsii Sacc.สาเหตุโรคกล้าเน่าของมะเขือเทศ (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณี
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
2537
14
การศึกษาเพื่อพัฒนาการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งและการผสมเทียมแพะ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สหัส นุชนารถ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
961
15
การยับยั้งการเจริญ และการสร้างหลอดเลือดใหม่ของเซลล์มะเร็งเต้านมโดยยับยั้งการเคลื่อนที่ของ mesenchymal stem cells และ macrophages ร่วมกับยับยั้งการเกิด polarization ของ macrophages (โครงการเดี่ยว)
  ดร. กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014