- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2559
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของดอกแคและการใช้ประโยชน์เชิงอาหารเพื่อสุขภาพ
(Study of bioactive components and antioxidative properties of Sesbania grandiflora as well as potential for utilization as health foods) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. วิจิตรา เหลียวตระกูล
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
5493
2
ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและลักษณะซากของแพะลูกผสมบอร์พื้นเมืองและแองโกลนูเบียนพื้นเมืองที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมครบส่วน
(Growth Performance and Cacass Characteristic of Crossbreed Bore x Native and Anglo – Nubian x Native Goat as Fed by Total Mixed Ration (TMR) ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สนทยา มูลศรีแก้ว
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0
3
การประยุกต์ใช้แบบจำลองงบดุลของออกซิเจนเพื่อประเมินอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของปลาทับทิมในกระชังที่เลี้ยงในบ่อดิน
(Application of Oxygen Budget Model for Estimating suitable Stocking Density of Tabtim Fishes Cage Culture in Earthen Pond. ) (โครงการเดี่ยว)
  รศ. เจษฎา อิสเหาะ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0
4
ผลของไคโตซานต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีวิทยา การเจริญเติบโต และ ศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าวภายใต้สภาพโรงเรือนดัดแปลงอุณหภูมิสูง
(Effect of chitosan application on physiological changes, growth and yield potential under modified high temperature green house.) (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0
5
การผลิตและการรักษาเสถียรภาพเม็ดสีธรรมชาติจากพืชด้วยเครื่องอบแห้งแบบฉีดพ่นฝอย
(Production and Stability of Natural Plant Pigments by Spray Dryer) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. วิจิตรา เหลียวตระกูล
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0
6
อัตราการเจริญเติบโต การรอดตาย การเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ผลผลิตรวม และคุณค่าทางโภชนาการของเนื้อกุ้งก้ามกรามเลี้ยงด้วยอาหารผสมสาหร่ายไกสด
(Growth Rate, Survival Rate, Food Conversion Rate, Biomass and Edible Qualities of Giant Freshwater Prawn Fed Feed Mixed with Raw Cladophora) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ชาตรี วิระสิทธิ์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
876
7
การใช้น้ำส้มควันไม้คลุกเมล็ดและราดดินควบคุมเชื้อ Sclerotium rolfsii Sacc. สาเหตุโรคกล้าเน่าของมะเขือเทศ
(The application of wood vinegar for controlling Sclerotium rolfsii Sacc. causing damping –off disease in Tomato ) (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณี
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0
8
การปรับปรุงประชากรข้าวโพดเทียนด้วยวิธีการคัดเลือกแบบวงจรสลับ
(Thein corn Populations Improvement by Reciprocal Recurrent Selection) (โครงการเดี่ยว)
  รศ. กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0
9
ประสิทธิภาพของพืชน้ำเศรษฐกิจในการบำบัดน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหนาแน่นแบบไม่ทิ้งของเสียออกจากฟาร์ม
(Efficiency of economical aquatic plants for intensive aquaculture waste using zero waste concept ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. สุภาวดี โกยดุลย์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0
10
ความหลากหลายของภูมิปัญญาท้องถิ่น: การใช้จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ของจุลินทรีย์ในการผลิตข้าว ระยะที่2
(Local Wisdom Diversity: Application of Microorganism and Its Products in Rice Production: Phase 2) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ฉวีวรรณ บุญเรือง
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0
11
โครงการแผนงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเกษตรสำหรับชุมชนเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
(Development of Agricultural Styles for Good Quality of Urban Lives ) (แผนงานวิจัย)
  นาย อำนาจ ศิลวัตร | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0
11.1
โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนารูปแบบการผลิตพืชสำหรับชุมชนเมืองแบบมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพที่ดีมีความมั่นคงทางอาหาร
  ผศ.วสุ สันติมิตร
-
0
11.2
โครงการย่อยที่ 2 ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดกวางตุ้งแบบสวนแนวตั้ง
  ดร.ธีระพัศธ์ ศิลปสมบูรณ์
-
0
11.3
โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาโรงเรือนสำหรับพื้นที่ขนาดเล็กที่เหมาะสมกับทาวน์เฮาส์และอพาร์ทเม้นท์ในชุมชนเมือง
  อ.ชูชาติ เฉลิมถ้อย
-
0
11.4
โครงการย่อยที่ 4 การเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืชในระบบอควาโปนิกในชุมชนเมือง
  ดร.ผกามาศ ศรีจริยา
-
0
11.5
โครงการย่อยที่ 5 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขูดเมล็ดข้าวโพดฝักสดเพื่อชุมชนผลิตน้ำนมข้าวโพด
  ผศ.สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี
-
0
11.6
โครงการย่อยที่ 6 การศึกษารูปแบบการผลิต สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระของยอดมันเทศ เพื่อเป็นอาหารสุขภาพสำหรับชุมชนเมือง
  ผศ.ละอองศรี ศิริเกษร
-
0
11.7
โครงการย่อยที่ 7 ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากกล้วยหอมทองสำหรับคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนเมือง
  ผศ.ทศพร นามโฮง
-
0
11.8
โครงการย่อยที่ 8 การพัฒนาเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยระดับครัวเรือน
  อ.สาโรจน์ ยิ้มถิน
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014