- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2560
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
ความหลากหลายของภูมิปัญญาท้องถิ่น: การใช้จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ของจุลินทรีย์ในการผลิตข้าว ระยะที่2
(Local Wisdom Diversity: Application of Microorganism and Its Products in Rice Production: Phase 2) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ฉวีวรรณ บุญเรือง
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
2
การพัฒนาเครื่องทุ่นแรงในการผลิตพืชแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และชุมชน
(Development of energy-saving tool in integrated crop production in line with the context of area and community ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สิงห์รัญ ชารี
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
3
การหาปริมาณสารสำคัญและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของเห็ดตับเต่าเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชัน
(Quantification of Active Compounds and Bioassay of Phlebopus colossus (R. Heim) Singer to Dietary Supplement Development by Encapsulation Technique) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. วิจิตรา เหลียวตระกูล
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
2072
4
ประสิทธิภาพของการจัดการของแข็งในระบบการเลี้ยงปลานิลแดงแบบหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่
(Efficiency of solid waste management in red tilapia recirculating aquaculture system ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. สุภาวดี โกยดุลย์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
5
การเขตกรรมที่เหมาะสมเพื่อผลิตมันเทศหลังนา (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
6
การพัฒนาเครื่องแหวกร่องต้นข้าวนาหว่านที่เหมาะสมกับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Development of separated trunk rice machine paddy sown field utilized with agriculturist in Pranakhon si Ayuthaya province area.) (โครงการเดี่ยว)
  รศ. อำนวยพศ ทองคำ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
7
การวิเคราะห์พื้นที่สำหรับการปลูกพืชทดแทนข้าวและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกพืชให้เหมาะสมกับเกษตรกร
(Area Analysis for Rice Substitution Crop and Growing Technology Development Suitable to the Farmers.) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วสุ สันติมิตร
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
8
วิธีการใช้เชื้อเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซ่าและไคโตซานควบคุมเชื้อ Sclerotium rolfsii Sacc. สาเหตุโรคกล้าเน่าของมะเขือเทศ
(The application of ectomycorrhizal mushroom and Chitosan for controlling Sclerotium rolfsii Sacc. causing damping – off ) (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณี
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
9
แผนพัฒนาพืชโสนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development of Sano (Sesbasia javanica Mig.) in Phranakhon Si Ayutthaya Province ) (แผนงานวิจัย)
  รศ.ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณี | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
10
ผลของการลอกเลนต่ออัตราการหายใจและความต้องการพลังงานจากเครื่องให้อากาศในระบบการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังที่เลี้ยงในบ่อดิน : กรณีศึกษาในฟาร์มบริษัทไทยรุ่งกิจฟิชเชอรี่ จังหวัดนครปฐม จิตติพรฟาร์ม จังหวัดปทุมธานี และภูมิพัฒน์ฟาร์ม จังหวัดนครนายก
(Effects of Dredge up Mud on Respiration Rates and Mechanical Aeration Energy Requirements of Tabtim Fishes Cage Culture System in Earthen Pond : Case Study in Thairungkit Fisheries Company Farm Nakhon Pathom, Jittiporn Farm at Pathumthani Province and Bhumiphat Farm at Nakhon Nayok Province) (โครงการเดี่ยว)
  รศ. เจษฎา อิสเหาะ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
11
ประสิทธิภาพ และดุลออกซิเจนของการเลี้ยงปลาทับทิมในระบบน้ำหมุนเวียน
(Efficacy and Dissolved Oxygen budget of Tabtim Fishes Culture in Recirculating Aquaculture System. ) (โครงการเดี่ยว)
  รศ. เจษฎา อิสเหาะ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
12
การปรับปรุงประชากรข้าวโพดเทียนด้วยวิธีการคัดเลือกแบบวงจรสลับ
( Thein corn Populations Improvement by Reciprocal Recurrent Selection) (โครงการเดี่ยว)
  รศ. กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
13
การศึกษาเพื่อพัฒนาการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งและการผสมเทียมแพะ
(Studies to Improved Processing of Frozen Semen and Artificial Insemination in Goat) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สหัส นุชนารถ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014