- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2560
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
ความหลากหลายของภูมิปัญญาท้องถิ่น: การใช้จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ของจุลินทรีย์ในการผลิตข้าว ระยะที่2
(Local Wisdom Diversity: Application of Microorganism and Its Products in Rice Production: Phase 2) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ฉวีวรรณ บุญเรือง
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
58
2
การพัฒนาเครื่องทุ่นแรงในการผลิตพืชแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และชุมชน
(Development of energy-saving tool in integrated crop production in line with the context of area and community ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สิงห์รัญ ชารี
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
60
3
การหาปริมาณสารสำคัญและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของเห็ดตับเต่าเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชัน
(Quantification of Active Compounds and Bioassay of Phlebopus colossus (R. Heim) Singer to Dietary Supplement Development by Encapsulation Technique) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. วิจิตรา เหลียวตระกูล
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
3684
4
ประสิทธิภาพของการจัดการของแข็งในระบบการเลี้ยงปลานิลแดงแบบหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่
(Efficiency of solid waste management in red tilapia recirculating aquaculture system ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. สุภาวดี โกยดุลย์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
5
การเขตกรรมที่เหมาะสมเพื่อผลิตมันเทศหลังนา (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
6
การพัฒนาเครื่องแหวกร่องต้นข้าวนาหว่านที่เหมาะสมกับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Development of separated trunk rice machine paddy sown field utilized with agriculturist in Pranakhon si Ayuthaya province area.) (โครงการเดี่ยว)
  รศ. อำนวยพศ ทองคำ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
7
การวิเคราะห์พื้นที่สำหรับการปลูกพืชทดแทนข้าวและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกพืชให้เหมาะสมกับเกษตรกร
(Area Analysis for Rice Substitution Crop and Growing Technology Development Suitable to the Farmers.) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วสุ สันติมิตร
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
8
วิธีการใช้เชื้อเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซ่าและไคโตซานควบคุมเชื้อ Sclerotium rolfsii Sacc. สาเหตุโรคกล้าเน่าของมะเขือเทศ
(The application of ectomycorrhizal mushroom and Chitosan for controlling Sclerotium rolfsii Sacc. causing damping – off ) (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณี
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
9
แผนพัฒนาพืชโสนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development of Sano (Sesbasia javanica Mig.) in Phranakhon Si Ayutthaya Province ) (แผนงานวิจัย)
  รศ.ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณี | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
10
ผลของการลอกเลนต่ออัตราการหายใจและความต้องการพลังงานจากเครื่องให้อากาศในระบบการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังที่เลี้ยงในบ่อดิน : กรณีศึกษาในฟาร์มบริษัทไทยรุ่งกิจฟิชเชอรี่ จังหวัดนครปฐม จิตติพรฟาร์ม จังหวัดปทุมธานี และภูมิพัฒน์ฟาร์ม จังหวัดนครนายก
(Effects of Dredge up Mud on Respiration Rates and Mechanical Aeration Energy Requirements of Tabtim Fishes Cage Culture System in Earthen Pond : Case Study in Thairungkit Fisheries Company Farm Nakhon Pathom, Jittiporn Farm at Pathumthani Province and Bhumiphat Farm at Nakhon Nayok Province) (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. เจษฎา อิสเหาะ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
90
11
ประสิทธิภาพ และดุลออกซิเจนของการเลี้ยงปลาทับทิมในระบบน้ำหมุนเวียน
(Efficacy and Dissolved Oxygen budget of Tabtim Fishes Culture in Recirculating Aquaculture System. ) (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. เจษฎา อิสเหาะ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
26
12
การปรับปรุงประชากรข้าวโพดเทียนด้วยวิธีการคัดเลือกแบบวงจรสลับ
( Thein corn Populations Improvement by Reciprocal Recurrent Selection) (โครงการเดี่ยว)
  รศ. กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
44
13
การศึกษาเพื่อพัฒนาการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งและการผสมเทียมแพะ
(Studies to Improved Processing of Frozen Semen and Artificial Insemination in Goat) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สหัส นุชนารถ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
134


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014