- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2561
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
คุณภาพทางเคมี กายภาพ ของข้าวโพดเทียนพันธุ์สังเคราะห์ต่อความชอบของผู้บริโภค
(Chemical Physical synthesis of Thein Corn corn varieties and preferences of consumers) (โครงการเดี่ยว)
  อ. เสน่ห์ บัวสนิท
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
-
0
2
การพัฒนาเครื่องผลิตก้อนเชื้อเห็ดที่เหมาะสมกับเกษตรกรเพาะเห็ดในพื้นที่ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  รศ. อำนวยพศ ทองคำ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
-
0
3
ความหลากหลายของภูมิปัญญาท้องถิ่น:การใช้จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ ในการผลิตข้าว ระยะที่ 3 ตำรับจุลินทรีย์เพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตข้าวในภาวะโลกร้อน (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ฉวีวรรณ บุญเรือง
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
-
0
4
การปรับปรุงประชากรข้าวโพดเทียนด้วยวิธีการคัดเลือกแบบวงจรสลับ (โครงการเดี่ยว)
  รศ. กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
-
0
5
พฤติกรรมของยีนสำหรับลักษณะที่สัมพันธ์กับการทนทานต่อสภาพน้ำขังระยะสั้นในข้าวโพดข้าวเหนียว (โครงการเดี่ยว)
  รศ. กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
-
0
6
ความสัมพันธ์ของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในการผลิตข้าวโดยใช้สารเคมี และสารชีวภาพต่อการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ฉวีวรรณ บุญเรือง
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
-
0
7
แผนพัฒนาพืชโสนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณี
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014