- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2555
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารต้นทุนกับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของผู้ประกอบการไม้ขุดล้อมในกลุ่มชุมชนเกษตรกร ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ศิริมา แก้วเกิด
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
1415
2
การวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูล (DEA : Data Envelopment Analysis) ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. อรนุช รู้ปิติวิริยะ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
274


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014