- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2556
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม:กรณีศึกษากลุ่มจักสานตะกร้าหวาย อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  อ. รสสุคนธ์ แย้มทองคำ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556
8522
2
การจัดการความรู้ทางการบัญชีสู่การปฏิบัติของสมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชนในอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ศิริมา แก้วเกิด
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556
695
3
การสร้างผักพื้นบ้านให้เป็นสแน็คสุขภาพ (โครงการเดี่ยว)
  อ. นนทลี บุญทัด การุณยศิริ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556
1458
4
การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูข้าว (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปัทมา พุทธชาติ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556
218


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014