- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2558
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการผลิตข้าวนาโยน (โครงการเดี่ยว)
  รศ. ดุษฎี พรหมทัต
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
100
2
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. รัชนี รูปหล่อ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
1991
3
แบบจำลองปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการใช้ทรัพยากรเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของอู่ซ่อมรถยนต์ในประเทศไทย (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
424
4
การวิเคราะห์รูปแบบการสร้างแบรนด์ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) กรณีศึกษาภาคธุรกิจบริการ ซึ่งได้รับรางวัลที่ดีที่สุดในประเทศไทย (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. จันทรวัทน์ อัครเมธานนท์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
3017
5
กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจขนาดย่อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. นวพร รัตนบุรี
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
4858
6
ประสิทธิภาพการใช้บัญชีต้นทุนสู่การปฏิบัติของเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดสระบุรี (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ศิริมา แก้วเกิด
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
162


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014