- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2559
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้
(Distribution Strategy of Local Product in Southern) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุพรรณี ชีนะเภท
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
553
2
การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคต่อผักพื้นบ้านไทย
(The study of consumer attitudes and consumer behavior for Thai local vegetables.) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ปวันนพัสตร์ ศรีทรงเมือง
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0
3
การผลิตแบบพึ่งพาตนเองเพื่อลดการใช้สารเคมีของเกษตรกรในจังหวัดสุพรณณบุรี
(Producing by self for reduce chemical of agriculturist in changwat Suphanburi) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. รัชนี รูปหล่อ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
1233
4
การเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะของผู้ทำบัญชีเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าบริการทางบัญชีในอาเซียน
(To increase the capabilities and competences of accountants for supporting in liberalization of the accounting service in ASEAN) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สุรชัย เอมอักษร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0
5
การพัฒนาต้นแบบสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมบนโทรศัพท์มือถือ และ Google glass
(Development of Support System Historical Sites Travel in Phra Nakhon Si Ayutthaya province, using Augmented reality technology on mobile phones and Google glass.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. เอกวิศว์ สงเคราะห์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0
6
การพัฒนารูปแบบการสอนเสริมด้วยสื่อสังคมออนไลน์ในสถาบันอุดมศึกษา
(The Development of Tutoring Model using Social Media in Higher Education) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. แสงทอง บุญยิ่ง
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0
7
การใช้ฟัซซี่ลอจิกเพื่อศึกษาพฤติกรรมของโลหะแผ่นในกระบวนการพับขึ้นรูปด้วยวิธีการทางเสียงร่วมกับเทคนิคการประมวลผลภาพ
(Using Fuzzy Logic to Study The Behavior of Sheet Metal Forming in U-Bending Processes with Acoustic and Image Processing combination) (โครงการเดี่ยว)
  อ. เอกวิศว์ สงเคราะห์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0
8
อิทธิพลเชิงสาเหตุในการจัดการองค์ความรู้(knowledge management)ของผู้นำท้องถิ่นในเขตภาคกลางของประเทศไทย
(An effective of Knowledge management of Local leader in Central area of Thailand) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบประมาณแผ่นดิน วช. ปีงบประมาณ 2559
-
0
9
การสร้างคุณค่าอาหารท้องถิ่นภาคกลาง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และสุพรรณบุรี)
(Value Creation of Local Foods in Central Region (Phra Nakhon Si Ayutthaya, Nonthaburi and Suphan Buri Provinces) ) (แผนงานวิจัย)
  ผศ.ดร. สาลินันท์ บุญมี | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0
9.1
โครงการย่อยที่ 1 ภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นภาคกลาง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และสุพรรณบุรี)
  ผศ.ประภาส กลับนวล
-
0
9.2
โครงการย่อยที่ 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการบริโภคอาหารท้องถิ่นภาคกลาง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และสุพรรณบุรี)
  นางสาวศศินันท์ ศาสตร์สาระ
-
0
9.3
โครงการย่อยที่ 3 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหารท้องถิ่นภาคกลาง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และสุพรรณบุรี)
  
-
0
9.4
โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหารท้องถิ่นภาคกลาง เพื่อการจำหน่าย
  ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล
-
0
9.5
โครงการย่อยที่ 5 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอาหารท้องถิ่นภาคกลาง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และสุพรรณบุรี)
  ดร.แสงทอง บุญยิ่ง
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014