- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2560
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การค้นหาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อนำไปนำสู่การผลิตข้าวอินทรีย์
(The relate potential of agriculturist for organics rice production) (โครงการเดี่ยว)
  รศ. ดุษฎี พรหมทัต
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
2
การศึกษาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการลากขึ้นรูป ด้วยปัญญาประดิษฐ์แบบผสม
(Study on Hybrid Artificial Intelligence Approach for Optimize Process Parameters for the deep drawing process.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. เอกวิศว์ สงเคราะห์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
3
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยโรคข้าวที่เกิดจากเชื้อรา ในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ
(The Development of Expert System for Diagnosis of Riece Diseases caused by Focus in the Upper Central Area of Thailand Using Image Processing Techniques.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. เอกวิศว์ สงเคราะห์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
4
การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Enhancing the Quality of Life of Phra Khao Community, Bang Ban District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province) (แผนงานวิจัย)
  อ. ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
4.1
โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนากำลังอิฐก่อสร้างสามัญแบบไม่ต้องเผาด้วยวัสดุในท้องถิ่น
  ผศ.ณฐพงศ์ จันทร์เพ็ชร์
-
0
4.2
โครงการย่อยที่ 2 การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้และยอมรับผลิตภัณฑ์อิฐก่อสร้างสามัญแบบไม่ต้องเผา
  อ.ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม
-
0
4.3
โครงการย่อยที่ 3 การประเมินปริมาณสารมลพิษทางอากาศจากการกระบวนการผลิตอิฐโดยใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง ในพื้นที่ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  อ.วันทิตา ปาลิเอกวุฒิ
-
0
5
อิทธิพลของการตลาดมีจิตสำนึก ต่อความตั้งใจซื้อผ่านรับรู้คุณค่าในสายตาลูกค้าธุรกิจอาหารปลอดภัยในประเทศไทย
(The Influential of Mindful Marketing on Intention to PurchaseThrough Customer Perceive Value of Thai food safety) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
6
การส่งเสริมความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพของบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุ
(Promoting career advancement and career stability of staff in caring for the elderly) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ลัดดาวัลย์ สำราญ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
7
การศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
(The potential of tourism in Suphanburi ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุนันทรา ขำนวนทอง
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
8
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สมุนไพรรักษาโรคของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Factors influencingMedical Herb Usage of the peoplein Pra Nakorn Si Ayutthaya Province) (โครงการเดี่ยว)
  อ. กิตติยา ปัญญาเยาว์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014