- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การยกระดับผลการดำเนินงานทางการตลาดด้วยอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาหารไทยต่อความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
(To enhance the market performance with the cultural identities of Thai food on sustainable competitive advantage) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
-
0
2
การพัฒนาต้นแบบการจัดการน้ำในแปลงนาด้วยระบบสมองกลฝังตัวบนพื้นฐานเทคโนโลยีไอโอที (โครงการเดี่ยว)
  ดร. แสงทอง บุญยิ่ง
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
-
0
3
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักปลอดภัยด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชั่น (โครงการเดี่ยว)
  ดร. วัชรี เพ็ชรวงษ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
-
0
4
ความมั่นคงเชิงเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตข้าวปลอดสารพิษ (โครงการเดี่ยว)
  รศ. ดุษฎี พรหมทัต
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
-
0
5
การพัฒนาต้นแบบสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมบนโทรศัพท์มือถือ และ Google glass (โครงการเดี่ยว)
  อ. เอกวิศว์ สงเคราะห์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014