- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2555
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
ผลของการใช้สารเคมีจากต้นขะจานและหางใหลต่อการควบคุมเห็บในโคและขี้เรื้อนในสุนัข (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วรรณดี แสงดี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
2196
2
การสังเคราะห์สารประกอบ(Ag, Au, Cu-x-Te) สำหรับทำเป็นสารเทอร์โมอิเล็กทริกประสิทธภาพสูง (โครงการเดี่ยว)
  ดร. เอนก เจริญภักดี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
440
3
การเปรียบเทียบปริมาณเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสจากต้องติ่งกับผักบุ้งไทย (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ชื่นสุมณ ยิ้มถิน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
4193
4
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับโรคแลปโตสไปโรซิส กรณีศึกษา : จำแนกตามภูมิภาคในประเทศไทย (โครงการเดี่ยว)
  ดร. รุจิรา คงนุ้ย
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
341


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014