- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2556
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์กับวิวัฒนาการระบาดวิทยาของโรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ไข้หวัดหมูในประเทศไทย (โครงการเดี่ยว)
  ดร. รุจิรา คงนุ้ย
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556
118
2
การพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางการศึกษาด้วยโปรแกรมอาร์ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ดารณี คำแหง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556
-
0
3
แผนงานวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ลีลาวดีโมเดล (แผนงานวิจัย)
  ผศ.ดร. ทักษิณา เครือหงส์ | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556
189
3.1
โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง รายวิชาหลักสถิติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  ผศ.ดร.ทักษิณา เครือหงส์
-
0
3.2
โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายวิชาแคลคูลัสตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียว
  ผศ.ดร.ทักษิณา เครือหงส์
-
0
3.3
โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  อ.วนิดา วงศ์บรรณาคม
-
0
3.4
โครงการย่อยที่ 4 การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  ผศ.ธัญจิรา บุญพิชญาภา
-
0
3.5
โครงการย่อยที่ 5 การพัฒนาหลักสูตร "ครูนักวิจัยในชั้นเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  อ.สุวุฒิ ตุ้มทอง
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014