- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2557
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์กับวิวัฒนาการระบาดวิทยาของโรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ไข้หวัดหมูในประเทศไทย (โครงการเดี่ยว)
  ดร. รุจิรา คงนุ้ย
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
4304
2
การตรวจสอบการปลอมปนในข้าวหอมมะลิไทยจากเอกลักษณ์ของกลิ่นข้าว (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
113
3
การพัฒนาวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกประสิทธิภาพสูงจากวัสดุที่มีความสามารถการส่งผ่านความร้อนต่ำ (โครงการเดี่ยว)
  ดร. เอนก เจริญภักดี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
239
4
การสังเคราะห์สารประกอบ filled-skutterrudite สำหรับทำเป็นสารเทอร์โมอิเล็กทริกประสิทธิภาพสูง (โครงการเดี่ยว)
  ดร. อดุลย์ หาญวังม่วง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
249
5
การสังเคราะห์วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตรโดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัล (โครงการเดี่ยว)
  อ. ศิวัตม์ พลอินทร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
-
0
6
สมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกในวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกและสารออกไซด์เพอรอพ-สไกด์ที่เกี่ยวข้อง (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ณัฐพงศ์ วงษ์ดำเนิน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
2504
7
การลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยจุลินทรีย์ไทโอบาซิลัสร่วมกับปูนขาวเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (โครงการเดี่ยว)
  อ. ธนวัฒน์ พงษ์สุวรรณ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
651
8
การศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์พหุระดับเมื่อความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจกแบบไม่ปกติและเกิดอัตตสหสัมพันธ์ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. มนตรี สังข์ทอง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
1526
9
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโปรตีนไฮโดรไลเซทเพื่อสุขภาพจากเห็ด (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ประนอม สุขเกื้อ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
3927
10
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส และปริมาณสารประกอบฟินอลิกทั้งหมดของสารสกัดจากพืชท้องถิ่น (โสน,Sesbania javiaca Mig.) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ประนอม สุขเกื้อ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
4116


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014