- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2558
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การตรวจสอบการปลอมปนในข้าวหอมมะลิไทยจากเอกลักษณ์ของกลิ่นข้าว (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
122
2
การพัฒนาวัสดุเทอร์โมอิเลก็ทริกประสิทธิภาพสูงจากวัสดุที่มีความสามารถการส่งผ่านความร้อนต่ำ (โครงการเดี่ยว)
  ดร. อดุลย์ หาญวังม่วง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
692
3
การสังเคราะห์สารประกอบ filled-Skutterudite สำหรับทำเป็นสารเทอร์โมอิเล็กทริกประสิทธิภาพสูง (โครงการเดี่ยว)
  ดร. อดุลย์ หาญวังม่วง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
449
4
การพัฒนาชุดตรวจดีเอ็นเอจากกระบวนการพีซีอาร์เพื่อจำแนกสายพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 กับพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 ด้วยเทคนิคทางไฟฟ้าเคมี (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุธิษา เละเซ็น
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
1470
5
แนวทางการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่ภายนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. มนตรี สังข์ทอง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
-
0
6
การสร้างแท่งนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ด้วยกระบวนการเคลือบโดยไอเชิงฟิสิกส์สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในกระจกทำความสะอาดตัวเอง (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ธีระยุทธ เพลิดพริ้ง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
945
7
สมบัติเฟร์โรอิเล็กทริกในวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกออกไซด์ (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ณัฐพงศ์ วงษ์ดำเนิน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
718
8
การศึกษาประสิทธิภาพของสถิติทดสอบเพื่อคัดเลือกตัวแบบการวิเคราะห์พหุระดับ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. มนตรี สังข์ทอง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
884
9
วิธีการเชิงพื้นที่กับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของโรคไข้เลือดออกตามซีโรไทป์และฤดูกาลโดยข้อมูลเชิงสถิติและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (โครงการเดี่ยว)
  ดร. รุจิรา คงนุ้ย
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
1523
10
วิวัฒนาการของรูปร่างดาราจักรสู่ทรงรีในการจำลองทางคอมพิวเตอร์ของระบบโดดเดี่ยวในเอกภพสถิตย์ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ถิรวุฒิ วรกิจพูนผล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
122
11
ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพวัสดุปลูกพืชสวนครัวลอยน้ำจากขวดพลาสติก ในพื้นที่น้ำท่วม (โครงการเดี่ยว)
  อ. ดารานัย รบเมือง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
568


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014