- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2559
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การสร้างชั้นฟิล์มป้องกันการสะท้อนและป้องกันการเกิดฝ้าบนกระจกด้วย แท่งนาโนซิลิกอนไดออกไซด์ที่เตรียมด้วยวิธีการระเหยสารด้วยลำอิเล็กตรอน
(Anti-reflective and anti-fogging silicon dioxide nanorods film fabricated by electron-beam evaporation deposition) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ธัญจิรา บุญพิชญาภา
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0
2
การเพิ่มประสิทธิภาพวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกของสารประกอบ CuGaTe2 ด้วยการลดค่าการนำความร้อน
(Enhancement Thermoelectric Material of CuGaTe2 Compound by Reduce Thermal Conductivity) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ธีระยุทธ เพลิดพริ้ง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0
3
แนวทางการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสิงห์บุรี
(The Linkages Approach of Tourism Between Pra Nakorn Si Ayutthaya, Ang Thong and Sing Buri Provinces ) (แผนงานวิจัย)
  ผศ.ดร. มนตรี สังข์ทอง | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
614
3.1
โครงการย่อยที่ 1 การวิเคราะห์นโยบาย และประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสิงห์บุรี
  ผศ.ดร.มนตรี สังข์ทอง
-
0
3.2
โครงการย่อยที่ 2 ความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสิงห์บุรี
  นางสาวศศินันท์ ศาสตร์สาระ
-
0
3.3
โครงการย่อยที่ 3 พฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสิงห์บุรี
  ผศ.ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ
-
0
3.4
โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสิงห์บุรี
  อ.เอกวิศว์ สงเคราะห์
-
0
4
วิธีการเชิงพื้นที่กับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของโรคไข้เลือดออกตามซีโรไทป์และฤดูกาล โดยข้อมูลเชิงสถิติและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(Spatial Approach and Mathematical Modeling of Dengue Disease Transmission by Serotypes and Seasonal Using Statistics and Geographic Information System ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. รุจิรา คงนุ้ย
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0
5
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพดหมักซินไบโอติก
(Development of Synbiotic Fermented Corn Milk Product) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วรรณดี แสงดี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559
6298
6
การจำลองวิวัฒนาการของแกนของระบบโดดเดี่ยวและการนำไปใช้ในดาราจักรแบบดิสก์
(Simulations of bar evolution in isolated systems and applications to disc galaxies) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ถิรวุฒิ วรกิจพูนผล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
133
7
การพัฒนาวิธีการประจุแบบพัลส์เพื่อชะลอการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด
(The Development of Pulse Charging to Anti Corrosions in Lead Acid Batteries) (โครงการเดี่ยว)
  อ. อาคม หะยีอูมา
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0
8
การพัฒนาอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกออกไซด์โดยใช้นาโนเทคโนโลยี
(Development of Oxide Thermoelectric Devices by Using Nanotechnology ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. อดุลย์ หาญวังม่วง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0
9
การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจธาตุไนโตรเจนในดินแบบพกพาโดยใช้เยื่อเลือกผ่านไอออน
(Development of portable device for nitrogen assessment in agricultural soil by using ion selective membrane) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุธิษา เละเซ็น
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014