- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2560
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
ภาพลักษณ์จุดหมายปลายทางของมรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย
(Destination Image of Cultural World Heritage in Thailand) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. มนตรี สังข์ทอง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
2
การหาตัวแบบปริมาณฝุ่่นละอองขนาดเล็กในจังหวัดท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยทฤษฎีเกรย์
(Model Analysis of the Dust Air Pollution in the Tourist Provinces of Thailand with Grey’s Theory) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. พิมพ์พรรณ อำพันธ์ทอง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
3
โฟมบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังผสมกับเส้นใยนาโนเซลลูโลสจากปาล์มชีวมวล
(Biodegradable foam packaging from cassava starch blended with oil palm biomass cellulose nanofiber) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ศศิกานต์ สุวรรณประทีป
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
4
การใช้ประโยชน์จากน้ำเสียในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีเขียวเซลล์เดียว Chlorella vulgaris var. vulgaris TISTR 8261
(Utilization of food industrial wastewater for cultivation of unicellular green alga Chlorella vulgaris var. vulgarism TISTR 8261 ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. สามารถ ต่ายขาว
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
5
การศึกษาความเป็นไปได้และความคงตัวของปริมาณแอนโทไซยานินของน้ำมะหวดพร้อมดื่ม
(Possibility Study and Stability of Anthocyanin Content of Ma Huad Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. Juice) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ดารานัย รบเมือง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014