- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2561
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การพัฒนาอุปกรณ์ดมกลิ่นสำหรับอาหารโดยอาศัยหลักการลูกผสมของการตรวจวัดเชิงแสงและเชิงไฟฟ้า (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
-
0
2
การพัฒนาเคลือบฟิล์มโครงสร้างนาโนซิลิกอนไดออกไซด์ที่มีสมบัติไม่ชอบน้ำยิ่งยวดสำหรับกระจกทำความสะอาดตัวเอง (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ธีระยุทธ เพลิดพริ้ง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
-
0
3
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวิวัฒนาการรูปร่างของคานดาราจักรและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวงโคจรภายใต้สนามความโน้มถ่วงของตัวเอง (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ถิรวุฒิ วรกิจพูนผล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
-
0
4
การศึกษาฟังก์ชันไลปูนอฟและระบบสมการเชิงอนุพันธ์เพื่อการประยุกต์ใช้ใน แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (โครงการเดี่ยว)
  ดร. รุจิรา คงนุ้ย
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
-
0
5
การลดปริมาณมาลาไทออนโดยใช้เอ็นไซม์เปอร์ออกซิเดสจากพืช (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ชื่นสุมณ ยิ้มถิน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
-
0
6
การเตรียมฟิล์มบางของวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกด้วยวิธีการระเหิดในระยะประชิด
( Preparation of thin-film thermoelectric materials by close spaced sublimation method) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. อดุลย์ หาญวังม่วง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014