- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2562
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การศึกษาฟังก์ชันไลปูนอฟและระบบสมการเชิงอนุพันธ์เพื่อการประยุกต์ใช้ในแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
(A Study of Lyapunov Function and System of Differential Equations for Application in Mathematical Modeling) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. รุจิรา คงนุ้ย
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562
-
0
2
การผลิตโฟมบรรจุภัณฑ์จากแป้งข้าวเจ้าผสมด้วยเส้นใยเซลลูโลสจากผักตบชวา
(Production of rice starch packing foams blended with fiber cellulose from Water hyacinth) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ศศิกานต์ สุวรรณประทีป
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014