- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2556
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การพัฒนาระบบควบคุมสมรรถนะและประสิทธิภาพของการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (โครงการเดี่ยว)
  อ. อานนท์ พ่วงชิงงาม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556
-
0
2
การผลิตวัสดุก่อสร้างประหยัดพลังงานเชิงพาณิชย์ด้วยเส้นใยหญ้าแฝก (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556
674
3
การพัฒนาชุดควบคุมคุณภาพแรงดันไฟฟ้าของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วารุณี ศรีสงคราม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556
-
0
4
การสร้างผลิตภัณฑ์โครงสร้างรังผึ้งจากกระดาษผสมโพลีเมอร์ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. รำพึง เจริญยศ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556
95
5
เทคนิคใหม่ในการสำรวจหาแหล่งทรัพยากรน้ำพุร้อนเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556
259


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014