- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2557
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลมด้วยลมปล่อยทิ้งจากโรงเรือนปศุสัตว์ไก่เนื้อระบบปิด (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต. วิกร วงษ์เสถียร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
-
0
2
นวัตกรรมผนังฉนวนกันความร้อนเชิงพาณิชย์จากถุงปูนซีเมนต์อัดกาว (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
-
0
3
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อแม่พิมพ์งอขึ้นรูปตัววี โดยใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์ (โครงการเดี่ยว)
  อ. เฉลิม ขุนเอียด
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
-
0
4
การใช้เครื่องสแกนนิ่ง 3 มิติ ช่วยในการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (โครงการเดี่ยว)
  อ. สินมหัต ฝ่ายลุย
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
-
0
5
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดของเสียในกระบวนขึ้นรูปถังเก็บน้ำพลาสติกขนาด 1000 ลิตร ด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบเป้าหมุน (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. พัชระ กัญจนกาญจน์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
1014


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014