- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2558
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การศึกษาเวลาการขัดผิวชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติกให้เป็นแบบกระจกด้วยกรรมวิธีกัดโลหะด้วยไฟฟ้า (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. พัชระ กัญจนกาญจน์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
-
0
2
การศึกษาและการทำให้เป็นจริงของอินเวอร์เตอร์สามระดับขนาดเล็กค่าระลอกต่ำสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ไพบูลย์ เกียรติสุขคณาธร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
1288
3
ศึกษาสมบัติวัสดุโพลีเมอร์ผสมเส้นใยแก้วหุ้มด้วยโพลีเมอร์ผสมเส้นใยเซรามิกส์เพื่อใช้ทำใบกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. รำพึง เจริญยศ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
3855
4
การวิเคราะห์ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมและสำรวจสภาพท้องถิ่น เพื่อค้นหาพื้นที่ที่เหมาะสมดำเนินการโรงไฟฟ้าผสมผสานเซลล์แสงอาทิตย์กังหันลม (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต. วิกร วงษ์เสถียร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
-
0
5
การศึกษาการผลิตฝ้าเพดานจากการผสมน้ำยางและเส้นใยอัดจากวัชพืชในสวนยางพารา(ประเภทหญ้าคาและหญ้าขจรจบ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. สมพงษ์ พิริยายนต์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
-
0
6
การปรับปรุงคุณภาพของหินปลายตะแกรงสำหรับงานก่อสร้างถนน (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
2951
7
ค่ากำลังรับแรงเฉือนของดินมวลหยาบบดอัดเมื่อเสริมด้วยตาข่ายพลาสติกชนิดแข็งประเภทเทอร์โมพลาสติก (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ณัฐวุฒิ บุญโพธิ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
1415
8
การอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษาด้วยเทคนิคการจัดการ (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต. วิกร วงษ์เสถียร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014