- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2559
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การวิจัยและพัฒนาบ้านยั่งยืนสุวรรณภูมิ
(Research and Development of the Suvarnabhumi Sustainable house ) (แผนงานวิจัย)
  ผศ. ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์ | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0
1.1
โครงการย่อยที่ 1 การออกแบบและสร้างบ้านยั่งยืนสุวรรณภูมิ ตามแนวคิดบ้านอยู่สบายโดยใช้การผสมผสานภูมิปัญญาไทย
  ผศ.ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์
-
0
1.2
โครงการย่อยที่ 2 ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และระบบบันทึกข้อมูล สำหรับบ้านยั่งยืนสุวรรณภูมิ
  ผศ.ดร.ไชยยันต์ บุญมี
-
0
1.3
โครงการย่อยที่ 3 ระบบมอนิเตอร์อุณหภูมิ ความชื้นและ พลังงานไฟฟ้าสำหรับบ้านยั่งยืนสุวรรณภูมิ
  อ.ตะวัน ขุนอาสา
-
0
1.4
โครงการย่อยที่ 4 การออกแบบและสร้างระบบการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  อ.กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์
-
0
1.5
โครงการย่อยที่ 5 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยหลอดแอล อี ดี จากแหล่งจ่าย ดีซี และ เอซี
  ผศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติสุขคณาธร
-
0
2
การออกแบบเพื่อพัฒนาการสร้างอุปกรณืจับยึดเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนรถยนต์สำหรับชิ้นงานประกอบ
(The Design to Development of Checking Fixture for Assembly Parts.) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. พัชระ กัญจนกาญจน์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0
3
การศึกษาการรับกำลังอัดของคอนกรีตมวลเบาที่มีวัสดุเหลือใช้จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์เป็นส่วนผสมแทนมวลรวมละเอียด
(The study of compressive strength of concrete with waste materials, natural materials and synthetic materials are a mixture of fine aggregate. ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ณัฐญา อาจองค์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0
4
การศึกษาและพัฒนาการผลิตแผ่นปูพื้นลานกิจกรรมจากการผสมน้ำยางและเส้นใยอัดจากผักตบชวาผสมด้วยเศษอนุภาคจากยางในรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว
(The Study and Development of Outdoor Flooring Plate Produce from Natural Rubber, Water Hyacinth and Small Particle of Used Motorcycle Inner Tubes Rubber ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. สมพงษ์ พิริยายนต์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
229
5
การศึกษาการใช้เทคโนโลยี FDM สร้างแม่พิมพ์สุญญากาศ
(Studies Using FDM Technology Creates a Vacumm Mold) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ประวิทย์ ตฤณรัชตเมธี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
186
6
ถนนคอนกรีตรักษ์โลกจากผิวทางคอนกรีตเก่าทดแทนมวลรวมหยาบ
(Safe Earth Concrete Road From Old Concrete Pavement Replacement Coarse Aggregate ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว อาทิมา ดวงจันทร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0
7
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี
(museum study local management nonthaburi ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ภัทราวดี ศิริวรรณ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
160
8
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปแผ่นป้ายชื่อพลาสติกโดยใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์
(Analysis of Factors Affecting the Injection Molding on Name Plate by Finite Element Method. ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. พิชิต อ่อนปรางค์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0
9
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต่อเข้ากับกริดเฟสเดียวโดยใช้อินเวอร์เตอร์หลายระดับ
(Single-phase grid-connected photovoltaic systems by using multilevel inverter ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ไชยยันต์ บุญมี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0
10
การเพิ่มประสิทธิภาพระหัดวิดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกรรม
(Efficiency improvement of Paddle-wheel driven by solar energy for agriculture) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
219
11
การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ผสมเส้นใยธูปฤาษี โดยวิธี Infusion
(Product forming polymer composite typha fibers by Infusion) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. รำพึง เจริญยศ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0
12
ต้นแบบเครื่องล้างและอบแห้งชุดสายต่อเครื่องช่วยหายใจ
(Washing and Dehumidifying machine for Corrugate Pipe prototype) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว พัชรนันท์ ศรีธนาอุทัยกร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0
13
การทำให้เป็นจริงด้วยการมอดูเลตความกว้างพัลส์บนฐานคลื่นพาหะของการมอดูเลตเชิงสเปซเวกเตอร์สำหรับเมทริกซ์คอนเวอร์เตอร์
(A Carrier-Based PWM Realization of Space Vector Modulation for Matrix Converters) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ไพบูลย์ เกียรติสุขคณาธร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
775
14
การศึกษาความคุ้มค่าของการเปลี่ยนหลอดแอลอีดีเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(A Study of Value Investing for the Energy Conservation of Changing Light Bulb, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014