- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2559
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การออกแบบเพื่อพัฒนาการสร้างอุปกรณืจับยึดเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนรถยนต์สำหรับชิ้นงานประกอบ
(The Design to Development of Checking Fixture for Assembly Parts.) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. พัชระ กัญจนกาญจน์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0
2
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี
(museum study local management nonthaburi ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ภัทราวดี ศิริวรรณ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
28
3
การเพิ่มประสิทธิภาพระหัดวิดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกรรม
(Efficiency improvement of Paddle-wheel driven by solar energy for agriculture) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
55
4
การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ผสมเส้นใยธูปฤาษี โดยวิธี Infusion
(Product forming polymer composite typha fibers by Infusion) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. รำพึง เจริญยศ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0
5
การวิจัยและพัฒนาบ้านยั่งยืนสุวรรณภูมิ
(Research and Development of the Suvarnabhumi Sustainable house ) (แผนงานวิจัย)
  ผศ. ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์ | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0
5.1
โครงการย่อยที่ 1 การออกแบบและสร้างบ้านยั่งยืนสุวรรณภูมิ ตามแนวคิดบ้านอยู่สบายโดยใช้การผสมผสานภูมิปัญญาไทย
  ผศ.ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์
-
0
5.2
โครงการย่อยที่ 2 ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และระบบบันทึกข้อมูล สำหรับบ้านยั่งยืนสุวรรณภูมิ
  ผศ.ดร.ไชยยันต์ บุญมี
-
0
5.3
โครงการย่อยที่ 3 ระบบมอนิเตอร์อุณหภูมิ ความชื้นและ พลังงานไฟฟ้าสำหรับบ้านยั่งยืนสุวรรณภูมิ
  อ.ตะวัน ขุนอาสา
-
0
5.4
โครงการย่อยที่ 4 การออกแบบและสร้างระบบการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  อ.กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์
-
0
5.5
โครงการย่อยที่ 5 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยหลอดแอล อี ดี จากแหล่งจ่าย ดีซี และ เอซี
  ดร.ไพบูลย์ เกียรติสุขคณาธร
-
0
6
การศึกษาการรับกำลังอัดของคอนกรีตมวลเบาที่มีวัสดุเหลือใช้จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์เป็นส่วนผสมแทนมวลรวมละเอียด
(The study of compressive strength of concrete with waste materials, natural materials and synthetic materials are a mixture of fine aggregate. ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ณัฐญา อาจองค์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0
7
ถนนคอนกรีตรักษ์โลกจากผิวทางคอนกรีตเก่าทดแทนมวลรวมหยาบ
(Safe Earth Concrete Road From Old Concrete Pavement Replacement Coarse Aggregate ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว อาทิมา ดวงจันทร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0
8
ต้นแบบเครื่องล้างและอบแห้งชุดสายต่อเครื่องช่วยหายใจ
(Washing and Dehumidifying machine for Corrugate Pipe prototype) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว พัชรนันท์ ศรีธนาอุทัยกร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0
9
การศึกษาและพัฒนาการผลิตแผ่นปูพื้นลานกิจกรรมจากการผสมน้ำยางและเส้นใยอัดจากผักตบชวาผสมด้วยเศษอนุภาคจากยางในรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว
(The Study and Development of Outdoor Flooring Plate Produce from Natural Rubber, Water Hyacinth and Small Particle of Used Motorcycle Inner Tubes Rubber ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. สมพงษ์ พิริยายนต์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
33
10
การศึกษาการใช้เทคโนโลยี FDM สร้างแม่พิมพ์สุญญากาศ
(Studies Using FDM Technology Creates a Vacumm Mold) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ประวิทย์ ตฤณรัชตเมธี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
24
11
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปแผ่นป้ายชื่อพลาสติกโดยใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์
(Analysis of Factors Affecting the Injection Molding on Name Plate by Finite Element Method. ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. พิชิต อ่อนปรางค์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0
12
การทำให้เป็นจริงด้วยการมอดูเลตความกว้างพัลส์บนฐานคลื่นพาหะของการมอดูเลตเชิงสเปซเวกเตอร์สำหรับเมทริกซ์คอนเวอร์เตอร์
(A Carrier-Based PWM Realization of Space Vector Modulation for Matrix Converters) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ไพบูลย์ เกียรติสุขคณาธร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
129
13
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต่อเข้ากับกริดเฟสเดียวโดยใช้อินเวอร์เตอร์หลายระดับ
(Single-phase grid-connected photovoltaic systems by using multilevel inverter ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ไชยยันต์ บุญมี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014