- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2560
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การออกแบบและสร้างชุดจำลองกังหันลมที่ใช้เครื่องกำเนิดลมจริงโดยใช้ LabVIEW
(Design and Construction of the Wind Turbine Simulator based on the Actual Wind Generator by Using LabVIEW) (โครงการเดี่ยว)
  รศ. นภัทร วัจนเทพินทร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
2
การพัฒนาระบบจำลองแสงอาทิตย์เทียมด้วยหลอดไดโอดเปล่งแสงกำลังสูง สำหรับห้องปฏิบัติการ
(Development of Solar Simulator by using LED High Power for the Laboratory ) (แผนงานวิจัย)
  รศ. นภัทร วัจนเทพินทร์ | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
2.1
โครงการย่อยที่ 1 การสร้างและทดสอบชุดกำเนิดแสงอาทิตย์โดยใช้หลอดไดโอด เปล่งแสงด้วยเทคนิคการผสมสี
  รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์
-
0
2.2
โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาชุดควบคุมความเข้มแสงของชุดกำเนิดแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีมอดูเลตความกว้างพัลส์
  ผศ.ดร.ไชยยันต์ บุญมี
-
0
2.3
โครงการย่อยที่ 3 การออกแบบและสร้างชุดวัดค่าความเข้มแสงอาทิตย์ด้วยซิลิคอนเซ็นเซอร์ โดยใช้ LabVIEW
  อ.ตะวัน ขุนอาสา
-
0
3
การแปรรูปโฟมรีไซเคิล ผสมเส้นใยแก้วเป็นผลิตภัณฑ์
(The privatization of recycled foam grass fibers composite product) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. รำพึง เจริญยศ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
4
การศึกษาและวิเคราะห์การตอบสนองด้านโหลดและมูลค่าความเสียหายจากไฟดับต่ออุตสาหกรรมโรงสีข้าวขนาดใหญ่ ในสภาวะวิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย
(A study and analysis of the demand responses and outage cost to large rice mill industry due to energy crisis in Thailand) (แผนงานวิจัย)
  ผศ. ประมุข อุณหเลขกะ | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
4.1
โครงการย่อยที่ 1 การออกแบบมาตรการตอบสนองด้านโหลดที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมโรงสีข้าวขนาดใหญ่ เขตพื้นที่ภาคกลาง
  อ.ปฏิวัติ บุญมา
-
0
4.2
โครงการย่อยที่ 2 การประเมินมูลค่าความเสียหายจากไฟดับกับมาตรการประหยัดพลังงานในการศึกษาผลตอบสนองด้านโหลดสำหรับอุตสาหกรรมโรงสีข้าวขนาดใหญ่ เขตพื้นที่ภาคกลาง
  อ.เฉลียว เกตุแก้ว
-
0
5
การใช้ประโยชน์ของถุงขยะพลาสติกในงานถนนแอสฟัลต์คอนกรีต
(The Using of plastic garbage bag in Asphalt Concrete Pavement) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
6
การประยุกต์ใช้หินฝุ่นร่วมกับดินซีเมนต์และวัสดุปอซโซลานเพื่อการปรับปรุงคุณภาพพื้นทาง
(The application of Stone-dust with Soil-cement and Pozzolanic materials to improve the Sub-surface quality) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
7
การศึกษาเปรียบเทียบจำลองการไหลขึ้นรูปชิ้นงานโลหะแผ่นแม่พิมพ์ต่อเนื่องความแม่นยำสูงร่วมกับการผลิตงาน
(A Study Comparative Simulation of Sheet Metal Forming and Experiment on Highly Precision Progressive Die) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สัญญา คำจริง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
8
ผลกระทบชั้นฟิล์มไทเทเนียมสำหรับการแปรรูปชิ้นส่วนเกลียวจับยึดในระดับสารหล่อเย็นต่างชนิด
(Effect of film layer during machining thread process on difference type lubricant) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สัญญา คำจริง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
9
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลในการฉีดขึ้นรูปแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกช่องร้อยสายไฟโดยใช้เทคโนโลยี CAE
(Analysis of Factors Affecting the Injection Molding on Plastic Cable Outlet by CAE Technology. ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. พิชิต อ่อนปรางค์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
10
กลไกการสึกหรอของวัสดุมีดตัดชนิดต่างๆ ในกระบวนการกลึงเหล็กกล้าหล่อผสมโครเมียม โมลิบดินั่ม
(Wear mechanisms of several cutting tool materials in turning of chrome molybdenum cast alloy steel ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. เฉลิม ขุนเอียด
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
11
การศึกษาคุณสมบัติของชิ้นงานต้นแบบด้วยกระบวนการ FDM และ SLA
(The Characterization of prototypes with the FDM and SLA) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ประวิทย์ ตฤณรัชตเมธี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0
12
การศึกษาและพัฒนาการผลิตวัสดุมุงหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์จากการผสมยางธรรมชาติและเส้นใยจากทะลายปาล์มผสมด้วยเศษโฟมกันกระแทกที่ใช้แล้ว
(The Study and Development the Roof of Animals Housing Produce from Natural Rubber, Oil Palm Bunches and Used Expanded Foam ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. สมพงษ์ พิริยายนต์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014