- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2561
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
นวัตกรรมใหม่ของชุดกำเนิดแสงเทียมสำหรับปลูกพืชด้วยไดโอดเปล่งแสงทีควบคุมสเปกตรัมของแสงได้ตามความต้องการของพืช ด้วย LabVIEW
(Novel Innovation LED-Based Light Simulator for Plant Cultivation with Adjustable Light Spectrum via LabVIEW) (โครงการเดี่ยว)
  รศ. นภัทร วัจนเทพินทร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
-
0
2
การออกแบบและสร้างแหล่งกำเนิดแสงอาทิตย์เทียมชั้นคุณภาพ เอเอเอ ด้วยไดโอดเปล่งแสง 5 ชนิดเพื่อประยุกต์ใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับห้องปฏิบัติการ
(The Design and Construction of the Solar Simulator using Five Types of LED and its Application for the Laboratory-Scale Use in the Photo voltaic Energy System) (โครงการเดี่ยว)
  รศ. นภัทร วัจนเทพินทร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
-
0
3
การประยุกต์ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเลื่อนเฟสเพื่อลดกระแสฮาร์มอนิกส์สำหรับโหลด ไม่เชิงเส้นในระบบไฟฟ้า 3 เฟส 3 สาย (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ไพบูลย์ เกียรติสุขคณาธร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
-
0
4
การศึกษาประสิทธิภาพการระบายน้ำของแม่น้ำท่าจีนตอนล่างเพื่อป้องกันน้ำท่วมด้วยคลองลัดที่มีหน้าตัดที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้อิทธิพลของระดับน้ำทะเล
(A Study of Drainage Efficiency of Lower Thachin River in Flooding Control by Optimal Shortcut Canal under Tidal Effects ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ณัฐวุฒิ อินทบุตร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
-
0
5
การทดสอบเพื่อหาค่าโมดูลัสการแตกร้าวสำหรับการวิเคราะห์ผลจากการใช้ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมปิดกั้นการหยุดเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ณัฐวุฒิ บุญโพธิ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
-
0
6
ศึกษาคุณสมบัติผักตบชวาในการดูดซึมโลหะหนักในทางน้ำเปิด (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. อภิโชติ อุฬารตินนท์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
-
0
7
ผลิตภัณฑ์ถังประปาชุมชนจากเฟอร์โรซีเมนต์คุณภาพสูง (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
-
0
8
พัฒนาชุดต้นแบบระบบวัดและประเมินสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อมกริดบนหลังคาแบบเคลื่อนที่ได้ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ไชยยันต์ บุญมี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
-
0
9
สิ่งประดิษฐ์หัวบีบสเตนเลสตกแต่งเค้กดอกไม้ทั่วไปสำเร็จรูป (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ณัฐญา อาจองค์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
-
0
10
การสร้างหลักสูตรปรับพื้นฐาน “หุ่นยนต์ประดิษฐ์” สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า ชั้นปีที่หนึ่ง ตามแนวคิดการศึกษาแบบ STEM
(Development of a Robotic Course as the University Preparation for First Year Students in Electrical Engineering under STEM Education) (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. ปรีชา สาคะรังค์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
-
0
11
การผลิตไม้เทียมจากกันชนรถยนต์รีไซเคิล ผสมเส้นใยหญ้าคา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. รำพึง เจริญยศ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
-
0
12
ระบบอัจฉริยะสำหรับการขึ้นรูปอุ่นชิ้นงานโลหะแผ่น (แผนงานวิจัย)
  ผศ.ดร. ภาสพิรุฬห์ ศรีสำเริง | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
-
0
12.1
โครงการย่อยที่ 1 อุปกรณ์เหนี่ยวนำความร้อนแบบฉลาดสำหรับการขึ้นรูปโลหะ
  ดร.สมพร ศรีวัฒนพล
-
0
12.2
โครงการย่อยที่ 2 ระบบสมองกลฝังตัวอัจฉริยะบนพื้นฐานเทคโนโลยี Internet of things สำหรับกระบวนการขึ้นรูปอุ่น
  อ.เอกวิศว์ สงเคราะห์
-
0
12.3
โครงการย่อยที่ 3 การป้องกันการดีดกลับของโลหะแผ่นด้วยการใช้ความร้อนช่วยในการขึ้นรูป
  ผศ.ดร.ภาสพิรุฬห์ ศรีสำเริง
-
0
13
การศึกษาและพัฒนาอิฐบล็อกประสานจากดินตะกอนที่เหลือทิ้งในการผลิตน้ำประปาและผักตบชวา
(The Study and Development of Interlocking Block from the Silt West in the Water Supply Process and Water Hyacinth ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ณัฐวุฒิ อินทบุตร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
-
0
14
การศึกษารวบรวมลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิงสกุลช่างกรุงเทพและปริมณฑลและจังหวัดแพร่ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ภัทราวดี ศิริวรรณ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014