- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะศิลปศาสตร์ ปี 2555
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแผนที่สื่ออิเล็กทรอนิกส์เส้นทางข้อมูลการท่องเที่ยวตำบลหันตรา (โครงการเดี่ยว)
  อ. วรรษา พรหมศิลป์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
200


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014