- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะศิลปศาสตร์ ปี 2559
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การศึกษาความสามารถและกลวิธีในการสื่อสารภาษาอังกฤษของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
(A Study of English Communication Strategies and Abilities of People in Suphanburi Province with the Foreign Tourists ) (โครงการเดี่ยว)
  นาง จำรัก ซื่อตรง
  คณะศิลปศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559
146


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014