- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | สถาบันวิจัยและพัฒนา ปี 2557
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การคัดเลือกแลคติกแอสิดแบคทีเรียที่ผลิตแบคเทอริโอซินจากอาหารหมักพื้นบ้านไทยประเภทปลา และพัฒนาให้เป็นกล้าเชื้อในผลิตภัณฑ์อาหารหมักเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค (โครงการเดี่ยว)
  นาย สุรัตน์ วังพิกุล
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
-
0
2
การคัดเลือกแลคติกแอสิดแบคทีเรียที่มีศักยภาพเป็นจุลินทรีย์โปรไบโอติกจากอาหารหมักพื้นบ้านไทยประเภทข้าวเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อในอาหารหมัก (โครงการเดี่ยว)
  นาย สุรัตน์ วังพิกุล
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
3733
3
ศักยภาพการเป็นสารพรีไบโอติกในเนื้อผลไม้บางชนิดของไทยต่อจุลินทรีย์โปรไบโอติก (โครงการเดี่ยว)
  นาย สุรัตน์ วังพิกุล
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
-
0
4
แนวทางการจัดการท่องเที่ยวทางน้ำอย่างยั่งยืนรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. มนตรี สังข์ทอง
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
200
5
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนมแพะเป็นไอศรีมและนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ทศพร นามโฮง
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบหน่วยงานภายนอก งบ สวทช. ปีงบประมาณ 2557
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014