- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี 2555
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การสร้างชุดฝึกระบบไฟฟ้าตัวถังรถยนต์ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. เดชา พลเสน
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
35
2
เครื่องจ่ายข้าวสารสามหัวจ่ายแบบหยอดเหรียญ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. เพื่อชาติ สุขเรือน
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
77
3
การออกแบบและพัฒนาเตาย่างที่ใช้ถ่ายอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิง (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วิโรจน์ สุขนารี
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
4
การศึกษาติดตามผลการฝึกการปฏิบัติอาชีพครูของนักศึกษาสาขาครุศาสตร์อุตสาหการ รหัส TIE 51 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์นนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สำรวล กิจโสภณ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
5
การพัฒนาชุดการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการวิจัยสำหรับครูช่างอุตสาหกรรม (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สุวิมล พิบูลย์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
60
6
การประเมินคุณภาพหลักสูตรรายวิชา 126-42-17 การฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2554 (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
34
7
การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องปรับอากาศด้วยสารทำความเย็นคาร์บอนสูง (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุธิดา พิทักษ์วินัย
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
37
8
การศึกษาความคาดหวัง ปัญหาและทัศนคติในการทำวิจัย เพื่อการพัฒนางานวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (โครงการเดี่ยว)
  อ. กัลยกร ขุนเอียด
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
25
9
การออกแบบระบบตรวจข้อสอบต้นทุนต่ำ โดยประยุกต์ใช้เครื่องกวาดตรวจ (โครงการเดี่ยว)
  อ. วันเพ็ญ ผลิศร
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
31
10
ชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาด 500 วัตต์ด้วยเครื่องยนต์แก็สซิฟิเคชั่น (โครงการเดี่ยว)
  อ. พัฒนพงษ์ สินธุ์ไพฑูรย์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
87
11
สร้างเครื่องต้นแบบพัดลดดูดอากาศโดยใช้ระบบส่งกำลังแบบคลัชแรงเหวี่ยง (โครงการเดี่ยว)
  อ. จีรัฐติกุล กล้าหาญ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
104
12
ชุดจำลองการกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง (โครงการเดี่ยว)
  อ. ชาญชัย ป้อมเอี่ยม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
43
13
เครื่องอัดสายไฮดรอลิกส์ขนาดเล็ก (โครงการเดี่ยว)
  อ. ลือเดช เพชรดวง
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
14
การพัฒนาชุดทดลองวงจรและการวัดไฟฟ้า (โครงการเดี่ยว)
  อ. วัชรพงษ์ เล็กสุวงษ์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
15
โครงการวิจัยสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โครงการเดี่ยว)
  อ. วีระพันธ์ ติยัพเสน
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
30
16
การใช้ก๊าซแอลพีจีทดแทนน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต. ชัยยง ศิริพรมงคลชัย
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
83
17
การทดสอบหาประสิทธิภาพเจนเนอเรเตอร์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์ก๊าซชีวภาพ (โครงการเดี่ยว)
  นาย กรุง ลือวัฒนา
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
21
18
การออกแบบอัลกอริทึมเพื่อใช้ในการเทียบโอนรายวิชา (โครงการเดี่ยว)
  อ. กิตติวุฒิ อวยชัย
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
19
การพัฒนารูปแบบการสอนการฝึกอบรม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop Author ผ่านระบบวีดีโอออนดีมานต์ (โครงการเดี่ยว)
  อ. ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
20
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  อ. นิกร สุกขชาติ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
22
21
การติดตามผลการฝึกงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมของนักศึกษา รหัส 54 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  อ. มงคล เพิ่มฉลาด
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
67


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014