- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี 2555
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องปรับอากาศด้วยสารทำความเย็นคาร์บอนสูง (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุธิดา พิทักษ์วินัย
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
487
2
การใช้ก๊าซแอลพีจีทดแทนน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต. ชัยยง ศิริพรมงคลชัย
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
3369
3
การสร้างชุดฝึกระบบไฟฟ้าตัวถังรถยนต์ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. เดชา พลเสน
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
435
4
การทดสอบหาประสิทธิภาพเจนเนอเรเตอร์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์ก๊าซชีวภาพ (โครงการเดี่ยว)
  นาย กรุง ลือวัฒนา
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
120
5
ชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาด 500 วัตต์ด้วยเครื่องยนต์แก็สซิฟิเคชั่น (โครงการเดี่ยว)
  อ. พัฒนพงษ์ สินธุ์ไพฑูรย์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
985
6
การศึกษาความคาดหวัง ปัญหาและทัศนคติในการทำวิจัย เพื่อการพัฒนางานวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (โครงการเดี่ยว)
  อ. กัลยกร ขุนเอียด
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
169
7
การออกแบบอัลกอริทึมเพื่อใช้ในการเทียบโอนรายวิชา (โครงการเดี่ยว)
  อ. กิตติวุฒิ อวยชัย
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
8
สร้างเครื่องต้นแบบพัดลดดูดอากาศโดยใช้ระบบส่งกำลังแบบคลัชแรงเหวี่ยง (โครงการเดี่ยว)
  อ. จีรัฐติกุล กล้าหาญ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
1904
9
ชุดจำลองการกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง (โครงการเดี่ยว)
  อ. ชาญชัย ป้อมเอี่ยม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
773
10
การพัฒนารูปแบบการสอนการฝึกอบรม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop Author ผ่านระบบวีดีโอออนดีมานต์ (โครงการเดี่ยว)
  อ. ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
11
การประเมินคุณภาพหลักสูตรรายวิชา 126-42-17 การฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2554 (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
158
12
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. นิกร สุกขชาติ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
108
13
เครื่องจ่ายข้าวสารสามหัวจ่ายแบบหยอดเหรียญ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. เพื่อชาติ สุขเรือน
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
3909
14
การติดตามผลการฝึกงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมของนักศึกษา รหัส 54 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  อ. มงคล เพิ่มฉลาด
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
1393
15
เครื่องอัดสายไฮดรอลิกส์ขนาดเล็ก (โครงการเดี่ยว)
  อ. ลือเดช เพชรดวง
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
16
การพัฒนาชุดทดลองวงจรและการวัดไฟฟ้า (โครงการเดี่ยว)
  อ. วัชรพงษ์ เล็กสุวงษ์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
17
การออกแบบระบบตรวจข้อสอบต้นทุนต่ำ โดยประยุกต์ใช้เครื่องกวาดตรวจ (โครงการเดี่ยว)
  ดร. วันเพ็ญ ผลิศร
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
555
18
การออกแบบและพัฒนาเตาย่างที่ใช้ถ่ายอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิง (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วิโรจน์ สุขนารี
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
19
โครงการวิจัยสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โครงการเดี่ยว)
  อ. วีระพันธ์ ติยัพเสน
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
158
20
การศึกษาติดตามผลการฝึกการปฏิบัติอาชีพครูของนักศึกษาสาขาครุศาสตร์อุตสาหการ รหัส TIE 51 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์นนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สำรวล กิจโสภณ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
21
การพัฒนาชุดการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการวิจัยสำหรับครูช่างอุตสาหกรรม (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สุวิมล พิบูลย์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
1080


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014