- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี 2556
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
เครื่องกรองน้ำโดยใช้โอโซนร่วมกับรังสีอัลตราไวโอเลต (โครงการเดี่ยว)
  นาย กรุง ลือวัฒนา
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
1777
2
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครูของนักศึกษาครุศาสตร์อุสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  ดร. กานตยุทธ ตรีบุญนิธิ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
774
3
เครื่องลากเรือด้วยเครื่องจักรยานยนต์ (โครงการเดี่ยว)
  อ. กุศล สมุทรคชรินทร์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
953
4
การประหยัดพลังงานจากการทำน้ำร้อนโดยใช้ความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ (โครงการเดี่ยว)
  นาย คมกฤช ฮะกีมี
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
5
การให้ความร้อนชิ้นงานทดสอบด้วยวิธีไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (โครงการเดี่ยว)
  ดร. คมสันต์ งามขำ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
6
การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อสบ.) พุทธศักราช 2548 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  อ. จันทิมา หิรัญอ่อน
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
7
ระบบสัญญาณเตือนการลืมกุญแจรถจักรยานยนต์ (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต. ชัยยง ศิริพรมงคลชัย
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
148
8
ศึกษาผลกระทบของเวลา ความเร็วรอบ และแรงดันในการเสียดทานที่มีผลต่อความแข็งแรงของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมกับเหล็กกล้าคาร์บอน (โครงการเดี่ยว)
  อ. ชินราช ป้องเจริญ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
99
9
การสร้างสื่อการสอน พี.พี.ที รายวิชา 109-12-01 การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  อ. ณัฐวัสส์ รังสิมันตุชาติ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
411
10
รูปแบบการบริหารจัดการที่ดีในมุมมองของบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  อ. ดำเนิน ไชยแสน
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
11
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพื้นฐานในการประกอบกิจการของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องแต่งการสำเร็จรูปในเขตนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
188
12
เครื่องย่อยกิ่งไม้ขนาดเล็ก (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. นิกร สุกขชาติ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
107
13
การออกแบบวงจรดิจิตอลด้วยภาษาเชิงบรรยายฮาร์ดแวร์ (โครงการเดี่ยว)
  อ. นิรันดร์ ชุมสาย ณ อยุธยา
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
14
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของผนังปล่องรับรังสีอาทิตย์ (โครงการเดี่ยว)
  ดร. นิรันดร์ วัชโรดม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
450
15
การออกแบบและสร้างชุดประลองหาค่า Alignment (โครงการเดี่ยว)
  อ. บัญชา พุทธากูล
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
16
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตรายวิชาเครื่องมือวัดและการวัดอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. เพื่อชาติ สุขเรือน
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
182
17
การวิเคราะห์การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นาย รุ่งโรจน์ แก้วศรีงาม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
142
18
การพัฒนาชุดทดลองไมโครโปรเซสเซอร์ (โครงการเดี่ยว)
  อ. วัชรพงษ์ เล็กสุวงษ์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
19
การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมิเดีย รายวิชา “106-43-13 การวางแผนและการควบคุมการผลิต” สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  อ. ศิรสิทธิ์ วงศ์อิทธิกุล
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
20
เครื่องขัดในภาชนะสแตนเลส (โครงการเดี่ยว)
  นาย สยามรัฐ เพิกอาภรณ์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
96
21
การประเมินคุณภาพหลักสูตรรายวิชา “110-53-03 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1” ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2555 (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สำรวล กิจโสภณ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
22
การศึกษาจลนพลศาสตร์การอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุธิดา พิทักษ์วินัย
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
497
23
ศึกษาอิทธิพลของลูกล้อจากโลหะนอกกลุ่มเหล็กในการขึ้นรูปถ้วยอะลูมิเนียม ด้วยกระบวนการหมุนรีดขึ้นรูป (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุริยา น้ำแก้ว
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
24
สร้างชุดการสอนเรื่องการทดสอบวัสดุด้วยแรงกระแทก (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สุวันชัย สินโพธิ์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
5460
25
การสร้างชุดฝึกระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สุวิทย์ วงษ์ยืน
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
26
การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การออกแบบวิจัยสำหรับครู (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สุวิมล พิบูลย์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
283


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014