- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี 2558
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อซ้อนด้วยการใส่แผ่นบิด (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุธิดา พิทักษ์วินัย
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
70
2
ศึกษาอิทธิพลมุมหัวกดที่ส่งผลต่อการขึ้นรูปถ้วยอลูมิเนียมด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบต่อเนื่อง (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุริยา น้ำแก้ว
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
655
3
การศึกษาอิทธิผลความหนืดของเหลวที่ส่งผลต่อการขึ้นรูปถ้วยอลูมิเนียมด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบต่อเนื่อง (โครงการเดี่ยว)
  อ. ชินราช ป้องเจริญ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
434
4
การศึกษาการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์เลียนแบบการจัดเรียงของใบพืช (โครงการเดี่ยว)
  อ. วิรัช กองสิน
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
68
5
การประยุกต์ใช้งานลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า (โครงการเดี่ยว)
  อ. ภีรศักดิ์ เผ่าผาง
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
660
6
เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพดแห้งและสับซัง (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. เกษม เจนวิไลศิลป์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
159
7
อิทธิผลของรูปแบบการเคลื่อนที่ของหัวกดต่อความเครียดของแผ่นโลหะด้วยการขึ้นรูปแบบต่อเนื่อง (โครงการเดี่ยว)
  อ. ศิรสิทธิ์ วงศ์อิทธิกุล
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
218
8
การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยในกระบวนการหมุนขึ้นรูปที่ส่งผลต่อความหนาของถ้วยอลูมิเนียมโดยการออกแบบการทดลองแบบแฟกทอเรียลเต็มจำนวน (โครงการเดี่ยว)
  อ. ฉัตรพล พิมพา
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
348
9
เครื่องอบสมุนไพรไทยโดยใช้ความร้อนจากรังสีอินฟราเรด (โครงการเดี่ยว)
  อ. ลือเดช เพชรดวง
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
2321
10
การประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรใน 6 อำเภอพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ที่มีต่อเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรที่ดัดแปลงโดยใช้ก๊าซแอลพีจีทดแทนน้ำมันดีเซล (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต. ชัยยง ศิริพรมงคลชัย
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
200
11
การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์ (โครงการเดี่ยว)
  อ. เอกชัย รัตนบรรลือ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
77
12
การเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ความสอดคล้องของคำอธิบายรายวิชา ระหว่างทฤษฎีความน่าจะเป็นแบบเบย์และโครงข่ายประสาทเทียม กรณีศึกษา คำอธิบายรายวิชาสาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ (โครงการเดี่ยว)
  อ. วันเพ็ญ ผลิศร
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
93
13
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการควบคุมคุณภาพ (โครงการเดี่ยว)
  อ. นิกร สุกขชาติ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
366
14
การประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติในกระบวนการอิเล็กโทรเพลตติ้งเพื่อหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการสร้างลายโครงสร้างทางจุลภาค (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ เกิดลาภี
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
-
0
15
การทวนสอบระบบรองรับน้ำหนักแบบคานแข็ง (โครงการเดี่ยว)
  ดร. คมสันต์ งามขำ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
2566
16
ผลกระทบของมุมอิเล็กโทรดที่ส่งผลต่อสมบัติแนวเชื่อมในการเชื่อมแบบไม่เตรียมรอยต่อบนเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำด้วยกระบวนการเชื่อมทิก (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุริยา ประสมทอง
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
-
0
17
เครื่องอัดกระป๋องอลูมิเนียม (โครงการเดี่ยว)
  อ. กุศล สมุทรคชรินทร์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
5017
18
รถกระเช้าอเนกประสงค์ (โครงการเดี่ยว)
  อ. กมล โพสพสุวรรณ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
70
19
ชุดฝึกปฏิบัติคุณสมบัติอากาศเปรียบเทียบกับไซโครเมติกชาร์ท (โครงการเดี่ยว)
  อ. จีรัฐติกุล กล้าหาญ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
-
0
20
ปัจจัยที่มีผลต่อความแข็งแรงเฉือนของรอยต่อเกยการเชื่อมเสียดทานแบบจุดของพลาสติก (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต. อนุศักดิ์ ศิลาชัย
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
855
21
การศึกษารูปแบบการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทรส. (โครงการเดี่ยว)
  ดร. กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
-
0
22
สร้างบทเรียน 2 ภาษาวิชาเครื่องมือและการวัดอิเล็กทรอนิกส์(ระยะที่ 1) (โครงการเดี่ยว)
  รศ. ชิดเชื้อ กนกเพ็ชรรัตน์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
247
23
การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายวัสดุ-ครุภัณฑ์ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ กรณีศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (โครงการเดี่ยว)
  อ. กิตติวุฒิ อวยชัย
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
93
24
การออกแบบและทดสอบวงจรกรองความถี่แบบดิจิตอลที่มีผลตอบสนองอิมพัลล์จำนวนจำกัดด้วยการทดลองสัญญาณเสียง (TEST) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุประวิทย์ เมืองเจริญ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
362
25
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่องระบบจุดระเบิดรถยนต์เครื่องยนต์แก๊สโซลีน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. เดชา พลเสน
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
-
0
26
ชุดทดลองความถ่วงจำเพาะน้ำมันเชื้อเพลิง (โครงการเดี่ยว)
  อ. ชาญชัย ป้อมเอี่ยม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
123
27
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือ โดยใช้ทฤษฏีเบย์กรณีศึกษา ห้องสมุด มทรส. ศูนย์สุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. นีลวัสน์ ดิษฐสวรรค์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
111
28
การศึกษาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มทรส. (โครงการเดี่ยว)
  อ. อัจฉรา อินโต
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
-
0
29
การสร้างและหาคุณภาพชุดปฏิบัติการวงจรพลัสและสวิตชิ่ง (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. อภิชาติ พรหมโชติ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
110


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014