- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี 2559
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การวิเคราะห์์รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศ (X-Pole antennas) ที่ออกแบบสร้างจากอลูมิเนียมและทองแดง (โครงการเดี่ยว)
  นาย วิชัย นระมาตย์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
874
2
การออกแบบและทดสอบวงจรกรองความถี่แบบดิจิตอลที่มีผลตอบสนองอิมพัลล์จำนวนจำกัดด้วยการทดลองสัญญาณเสียง (TEST) ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเสียงผู้ชาย
(Design and test of Frequency Filter with Finite Impulse Response By Experiments Audio signals (TEST) In a sample of male voices. ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุประวิทย์ เมืองเจริญ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
251
3
การวิเคราะห์และออกแบบวงจรกรองผ่านแถบความถี่ในท่อนำคลื่นแบบสี่เหลี่ยมโดยใช้วงจรช่องแคบแบบเพียงตัวเดียว สำหรับการสื่อสารย่านความถี่ C-Band
(Analysis and Design of Rectangular Waveguide Band pass Filters Using single Iris circuit for C-Band Communication) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วิทฤทธิ์ โคตรมณี
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
171
4
การออกแบบและทดสอบลายน้ำบนสัญญาณเสียงด้วยวิธีการโมดูเลตแลปทรานฟอร์ม
(Design and Test Watermarking on Audio Signal by Modulate Lapped Transform Coefficients ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วิทฤทธิ์ โคตรมณี
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
168
5
เครื่องฝานพืชผลทางการเกษตรแบบใบมีดหมุน
(A Rotary-bladed Slice Agricultural Crop Machine. ) (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต. ชัยยง ศิริพรมงคลชัย
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
138
6
การศึกษาการไหลตัวของแผ่นอลูมิเนียมในการประยุกต์แผ่นรองรับการขึ้นรูปโดยกระบวนการแบบต่อเนื่อง
(Study flow of sheet aluminum in applications pads forming by Single Incremental Forming Process) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุริยา น้ำแก้ว
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
107
7
การประยุกต์ใช้สนามแม่เหล็กในการบิดเบี้ยวลำอาร์กต่อสมบัติแนวเชื่อมพอกผิวแข็งด้วยกระบวนการเชื่อมแก๊สทังสเตน
(Application magnetic fields of arc blow on hardfacing with gas tungsten arc welding process) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุริยา ประสมทอง
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
392
8
การออกและสร้าง นวัตกรรมระบบปรับอากาศประหยัดพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก
(Design and innovation for energy savings for spite type air conditioning) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. นิรันดร์ วัชโรดม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
610
9
ผลกระทบของเวลาในการเชื่อมต่อสมบัติแนวเชื่อมของเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงกับ อลูมิเนียม เกรด 6061 T6 ด้วยกระบวนการเสียดทานกวนแบบจุด
(Effect of time on the connection properties of welding high strength steel With grade 6061 T6 aluminum with the friction stir spot. ) (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต. อนุศักดิ์ ศิลาชัย
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย - ปีงบประมาณ 2559
-
0
10
อิทธิพลของวัฏจักรความร้อนต่อสมบัติแนวเชื่อมมิกในการเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์โลหะ
(Effect of Heat Cycle on weld properties in welding repair mold Steel by MIG Weld ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ชินราช ป้องเจริญ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
610
11
ความเป็นไปได้ในการป้องกันการสูญเสียคาร์บอนที่ผิวของแม่พิมพ์โลหะที่ผ่านกรรมวิธีปรับปรุงสมบัติทางความร้อน
(Feasibility of protection decaburisation of mold steel the improve heat treatment process) (โครงการเดี่ยว)
  อ. มนตรี วงษ์สุวรรณ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
2144
12
ระบบคำนวณและประเมินผลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้ทฤษฎีเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี กรณีศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
(Analysis and Evaluation System of Students. Using the theory Analytical of Fuzzy: Case study Students in Computer Technology of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi Suphanburi Campus) (โครงการเดี่ยว)
  อ. นีลวัสน์ ดิษฐสวรรค์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
138
13
ระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งผ่านสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการ Android
(Risk Analysis Cancers System through Smartphones on Android.) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. บุญธิดา ชุนงาม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
287
14
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ชุดทดลองร่วมกับโปรแกรมซอฟแวร์ Multisim 12.0
(A construction of an experimental set for engineering electronics course by using an experimental set with Multisim 12.0 software programs.) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. เพื่อชาติ สุขเรือน
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
375
15
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโครงงานและผลงานวิจัย ด้วยเทคนิค Cluster Analysis กรณีศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(A Development Management Information System for Project and Research Using Cluster Analysis Techniques : Case study Computer Engineering Division in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. วันเพ็ญ ผลิศร
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
2376
16
การศึกษาความต้องการทางด้านงานวิจัยและนวัตกรรมจากชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้รับบริการทางวิชาการของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(The survey of Demand in Research and Innovation of SuphanBuri Province Participant of Divisicen of Electrical Engineer, Faculty of Industrial Education ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. วัชรพงษ์ เล็กสุวงษ์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
133
17
การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยในกระบวนการอัดขึ้นรูปร้อนที่ส่งผล ต่อสมบัติในการรับแรงอัดโดยการออกแบบการทดลอง
(An Analysis Factors effect in Hot pressing process Affecting to compression properties by design of experiment ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ฉัตรพล พิมพา
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
93
18
การพัฒนาชุดการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
(The development of Electronic learning on Educational Measurement and Assessment) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ญาดา อธิรัตนปัญญา
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
19
การแปรรูปขยะจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร(เปลือกแห้วจีน)เป็นพลังงานทดแทน พื้นที่อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
(Chinese chestnut peel transformed to renewable energy in the area of Si prachan, Supanburi province.) (แผนงานวิจัย)
  ดร. คมสันต์ งามขำ | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
19.1
โครงการย่อยที่ 1 การนำขยะที่เหลือจากการแปรรูปทางการเกษตรกรรม(เปลือกแห้วจีน) ในเขตอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มาแปรรูปโดยขบวนการผลิตแก็สซิฟิเคชั่น
  ดร.คมสันต์ งามขำ
-
0
19.2
โครงการย่อยที่ 2 การผลิตแก๊สชีวภาพจากเปลือกแห้วกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาสาสมัครแปรรูปผลิตภัณฑ์แห้ว ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  นายรุ่งโรจน์ แก้วศรีงาม
-
0
19.3
โครงการย่อยที่ 3 ถ่านอัดแท่งจากเปลือกแห้วจีน, เปลือกกระจับ และเศษถ่านไม้
  อ.เอกชัย รัตนบรรลือ
-
0
20
การพัฒนาชุดการเรียนรู้เทคโนโลยีบ่งชี้ตัวตนจากคลื่นวิทยุด้วยโปรแกรมเชิงวัตถุภาพ
(The Development of RFID Instructional Package for Graphic Object Oriented Programming) (โครงการเดี่ยว)
  อ. นิรันดร์ ชุมสาย ณ อยุธยา
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
671
21
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของครูช่างอุตสาหกรรม
(The Development Of Instructional Model To Enhance Science And Technology Capabilities For Industrial Teacher) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. กานตยุทธ ตรีบุญนิธิ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
288
22
การพัฒนาเครื่องต้นแบบการตัดกล้วยกวนแบบกึ่งอัตโนมัติด้วยระบบนิว แมติกส์
(Development prototype to cut the banana and the semi-automatic system new Matt electronice.) (โครงการเดี่ยว)
  นาย รุ่งโรจน์ แก้วศรีงาม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
2160
23
เครื่องเสียบลูกชิ้นอัตโนมัติ
(Automatic Skewer Machine) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. เกษม เจนวิไลศิลป์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
24
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
(THE DEVELOPMENT OF COMPUTER – ASSISTED INSTRUCTION ON THE SUBJECT THE DEVELOPMENT OF COMPUTER – ASSISTED INSTRUCTION ON THE SUBJECT OF INDUSTRIAL PLANT DESIGN ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. นิกร สุกขชาติ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
2968
25
การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดีย รายวิชา“การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม” คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Development of Multimedia Teaching Materials Course "Basic Engineering Skills" in RMUTSB ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
353


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014