- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี 2560
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การออกแบบและทดสอบวงจรกรองความถี่แบบดิจิตอลที่มีผลตอบสนองอิมพัลล์จำนวนจำกัดด้วยการทดลองสัญญาณเสียง (TEST) ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเสียงผู้หญิง
(Design and test of Frequency Filter with Finite Impulse Response By Experiments Audio signals (TEST) In a sample of female voices. ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุประวิทย์ เมืองเจริญ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
2
การออกแบบสร้างและวิเคราะห์สายอากาศไดโพล แบบจานสะท้อนจากอลูมิเนียม โดยใช้วิธีขึ้นรูปจานสะท้อน
(Create and analysis radio propagation of dipole antennas aluminum forming reflector dish) (โครงการเดี่ยว)
  นาย วิชัย นระมาตย์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
3
ชุดจักรยานโอโซนเพื่อการบำบัดน้ำเสีย
(Ozone Bicycle Device for Wastewater Treatment) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุธี ลี้จงเพิ่มพูน
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
4
การวิเคราะห์และออกแบบวงจรกรองผ่านแถบความถี่ในท่อนำคลื่นโดยใช้วงจรช่องแคบแบบตัวเหนี่ยวนำ 2 ตัว สำหรับการสื่อสารย่านความถี่ C-Band
(Analysis and Design of Waveguide Band pass Filters Using of two single inductive iris circuit for C-Band Communication ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. วิทฤทธิ์ โคตรมณี
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
5
การศึกษาอิทธิพลอลูมิเนียมในการขึ้นรูปโดยกระบวนการแบบต่อเนื่อง
(Study Influence of The Aluminum in Incremental Sheet Forming process (ISF)) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุริยา น้ำแก้ว
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
6
อิทธิพลของอุณหภูมิอุ่นชิ้นงานและเวลาในการกดแช่ต่อการดีดตัวกลับของแผ่นอลูมิเนียมผสม AA6061-T6
(Influence of Pre-Heat Temperatures and Holding Time on the Spring Back of Aluminum AA 6061-T6 Sheet Alloys ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุริยา ประสมทอง
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
7
อิทธิพลของตัวแปรในการกลึงที่ส่งผลต่อความเรียบผิวของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304
(Influence of Turning Parameter on the Surface Roughness of Austenitic Stainless Steel ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ชินราช ป้องเจริญ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
8
การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการเชื่อมความต้านทานแบบจุดแก๊สทังสเตนอาร์คกับกระบวนการเชื่อมความต้านทานแบบจุดต่อโครงสร้างและสมบัติทางกลของแนวเชื่อมของเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด AISI 304
(Comparative studies resistance spot - Gas tungsten arc welding process (RSW-GTA) with resistance spot arc welding process (RWS) on the structure and weld properties of austenitic stain less steel sheet ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุริยา ประสมทอง
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
9
เครื่องย้ำผ้าเบรกรถบรรทุกด้วยระบบไฮดรอลิกส์
(The Repeated Truck’s brake with Hydraulic System) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. เกษม เจนวิไลศิลป์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
10
การศึกษาลักษณะมุ่งอนาคตด้วยทักษะชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Study of Future Orientation with Life Skill of Bachelor’s Degree Students) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. อนันท์ คัมภิรานนท์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
11
การพัฒนาและสร้างเครื่องฝานต้นโสน
(The Development and Invention of Sesbania Slicing Machine) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สุวันชัย สินโพธิ์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
12
การออกแบบและสร้างเครื่องยนต์สเตอร์ลิงพลังงานความร้อนจากเตา
(Design and construction Stirling Engine from versatile stove ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปิยชาติ ธาตรีนรานนท์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
13
การศึกษาระบบควบคุมน้ำให้กับพืชระยะสั้นด้วยโครงข่ายประสาทเทียม (โครงการเดี่ยว)
  อ. วิรัช กองสิน
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
14
การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของโทรศัพท์มือ
(An Analysis Factors effect in process produce electronic part of mobile phone ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ฉัตรพล พิมพา
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014