- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี 2561
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
ตู้เย็นโอโซนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
(Ozone Refrigerator with Solar cell) (โครงการเดี่ยว)
  อ. วิรัช กองสิน
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
2
เรือบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติ ด้วยโอโซน
(Ozone Boat Automatic Cure Waste Wate) (โครงการเดี่ยว)
  อ. กิตติพงศ์ คล้ายดี
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
3
การศึกษาอิทธิพลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีผลกระทบต่อการสูญเสียบริเวณรอยเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง
(A study of the influence of electromagnetic fields that affect extinction at optical fiber connection.) (โครงการเดี่ยว)
  นาย วิชัย นระมาตย์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
4
การเปรียบเทียบแผ่นยางและแผ่นพลาสติกในการรองขึ้นรูปแผ่นอลูมิเนียมด้วยกระบวนการแบบต่อเนื่อง
(Comparing Rubber Sheets and Plastic Sheets Using Forming pads by Incremental Sheet Forming process (ISF)) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุริยา น้ำแก้ว
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
5
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตแอมป์แบบหลอดสุญญากาศ
(The construction and efficiency demonstration of AMP a vacuum tubes) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ประชุม อุทาพรม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
6
การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะ และเครื่องมือวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างรอบด้าน ของบัณฑิตครูช่างอุตสาหกรรม
(The Development of Holistic Competence Standards and Evaluation and Measurement Tools of Learning Outcomes for Industrial Education) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ญาดา อธิรัตนปัญญา
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
438
7
การออกแบบและสร้างเรือสำหรับให้อาหารปลา
(Design and Construction of boat for fish food ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ปิยชาติ ธาตรีนรานนท์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
8
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า
(Construction and Evaluation the Efficiency of Electropneumatics System Training Kit) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ณัฏฐ์ สิริวรรธนานนท์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
9
การสร้างและหาประสิทธิภาพแบบจำลองเรื่องการทำแบบหล่อโลหะและไส้แบบ
(The Construction and performance models made of mold and Core.) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. นิกร สุกขชาติ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
10
การพัฒนาแบบวัดการบริหารจัดการการเงินสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Development of a Financial Management Test for Undergraduate students of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ชญารัตน์ บุญพุฒิกร
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
11
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองการวิเคราะห์วงจรกรองความถี่
(A construction and efficiency validation of Experiments Analysis filter circuit) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว สรัลญารัศมิ์ ทองไสว
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
12
ระบบสารสนเทศสำหรับส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพบ้านหนองขุม
(Information System for Promote Products of Healthy Rice in Ban Nong Khum Bio-organic Compost Community Enterprise) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. วันเพ็ญ ผลิศร
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
13
การพัฒนาเครื่องบดแป้งจากหัวแห้วจีนเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
(The development of chinesse waater chestnut plour mill for processing Community enterprise wang yang Amphoe Si Prachan Suphanburi) (โครงการเดี่ยว)
  นาย รุ่งโรจน์ แก้วศรีงาม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
14
ระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาโดยใช้บาร์โค้ดบนบัตรประจำตัวนักศึกษา ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
(Analysis and Evaluation Decision Support System of students. Using the theory Analytical of Fuzzy: Case study Students in Computer Technology of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi Suphanburi Campus Library) (โครงการเดี่ยว)
  อ. นีลวัสน์ ดิษฐสวรรค์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
15
การสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกขนาดจุลภาคโดยใช้กระบวนการลิกาเอ็กซ์เรย์
(FABRICATION PLASTIC MICROMOLD BY X-RAY LIGA PROCESS) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ เกิดลาภี
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
16
การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องอัดถ่านโดยการลดการสึกหรอเกลียวอัดด้วยกระบวนการเชื่อมพอกผิวแข็ง : ประยุกต์การเกิดสารประกอบทางโลหะระหว่างเหล็ก-อลูมิเนียม
(Enhancement of the charcoal compression machine by reducing the wear of screw by the welding hard facing process: Application of Intermetallic Fe-Al compounds) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุริยา น้ำแก้ว
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
17
แนวทางการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Student Development Approach of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว จุฑาทิพย์ พิมพ์สี
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
18
การศึกษาพฤติกรรมและประสิทธิภาพการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document Management System) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Behaviors and Efficiency of Using E-document Management System of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว สุธาทิพย์ โชติศักดิ์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
19
การศึกษาอิทธิพลของวัฏจักรในสภาวะความชื้น และวัฏจักรในสภาวะความร้อน ที่มีต่อการสูญเสียบริเวณรอยเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง
(The study of influence of humidity conditions and cycle heat cycle to lose at the fiber optic connection) (โครงการเดี่ยว)
  นาย วิชัย นระมาตย์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
20
ปัญหาและความต้องการช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์พลาสติกของไทย
(The Problem and Need Help in the Business of the Manufacturing Industry Mold Plastic of Thailand) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014