- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี 2562
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การพัฒนาเว็บไซต์ระบบคลังข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบวิชาหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
(A Development Website of Examination Bank and Analyze the Examination for Program Design and Development Subject ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. บุญธิดา ชุนงาม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
2
การศึกษาเชิงทดลองการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งชีวมวลในเตาเผาแบบมีวัสดุพรุน
(Experimental Investigation of combustion on solid Fuel biomass in porous media combustor) (โครงการเดี่ยว)
  อ. บัญชา พุทธากูล
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย - ปีงบประมาณ 2562
-
0
3
การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกมันฝรั่งด้วยล้อรูพรุน
(Development peeling potatoes Machines by Porous wheels) (โครงการเดี่ยว)
  อ. บัญชา พุทธากูล
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย - ปีงบประมาณ 2562
-
0
4
การศึกษาและออกแบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าบัสกระแสตรงสำหรับระบบเก็บพลังงาน
(Study and Design of DC Bus Energy Management for Energy Storage Systems) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. พีรพล จันทร์หอม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
5
การพัฒนาชุดฝึกพื้นฐานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ
(Development of Refrigerator and Air Conditioning Didactic System for Hands-on Education) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. พีรพล จันทร์หอม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
6
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สำหรับการปรับปรุงกระบวนการชุบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
(A Mathematical Models for Electronic Plating Process) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ธันยพร อุดม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
7
การวางแผนการผลิตรวม โดยใช้แบบจำลองกำหนดการทางคณิตศาสตร์ กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะขามหวาน
(A Case Study of Tamarind Products Aggregate Planning by Using Mathematical Programming Model) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว มลีรัตน์ แซ่อ๋อง
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
8
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องตัดและแยกเมล็ดมะขามป้อมด้วยระบบนิวแมติกส์ควบคุมอัตโนมัติ
(Construction and Evaluation the Efficiency of Automatic Slicer machine Control by Pneumatics System for Indian Gooseberry) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ณัฏฐ์ สิริวรรธนานนท์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
9
ชุดต้นแบบระบบผสมน้ำโอโซนอัตโนมัติเพื่อยับยั้งเชื้อราอัลเทอร์นาเรียในน้ำด้วยความเข้มโอโซนที่เหมาะสมตามช่วงอายุผักคะน้า
(A Automatic Prototype system for inhibit Alternaria fungus in water which suitable ozone concentration to kale cultivated period) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ชิดชนก มากจันทร์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014