- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี 2562
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การพัฒนาเว็บไซต์ระบบคลังข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบวิชาหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
(A Development Website of Examination Bank and Analyze the Examination for Program Design and Development Subject ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. บุญธิดา ชุนงาม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
240
2
การศึกษาเชิงทดลองการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งชีวมวลในเตาเผาแบบมีวัสดุพรุน
(Experimental Investigation of combustion on solid Fuel biomass in porous media combustor) (โครงการเดี่ยว)
  อ. บัญชา พุทธากูล
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย - ปีงบประมาณ 2562
80
3
การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกมันฝรั่งด้วยล้อรูพรุน
(Development peeling potatoes Machines by Porous wheels) (โครงการเดี่ยว)
  อ. บัญชา พุทธากูล
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย - ปีงบประมาณ 2562
238
4
การศึกษาและออกแบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าบัสกระแสตรงสำหรับระบบเก็บพลังงาน
(Study and Design of DC Bus Energy Management for Energy Storage Systems) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. พีรพล จันทร์หอม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
282
5
การพัฒนาชุดฝึกพื้นฐานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ
(Development of Refrigerator and Air Conditioning Didactic System for Hands-on Education) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. พีรพล จันทร์หอม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
32
6
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สำหรับการปรับปรุงกระบวนการชุบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
(A Mathematical Models for Electronic Plating Process) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ธันยพร อุดม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
144
7
การวางแผนการผลิตรวม โดยใช้แบบจำลองกำหนดการทางคณิตศาสตร์ กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะขามหวาน
(A Case Study of Tamarind Products Aggregate Planning by Using Mathematical Programming Model) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว มลีรัตน์ แซ่อ๋อง
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
2309
8
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องตัดและแยกเมล็ดมะขามป้อมด้วยระบบนิวแมติกส์ควบคุมอัตโนมัติ
(Construction and Evaluation the Efficiency of Automatic Slicer machine Control by Pneumatics System for Indian Gooseberry) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ณัฏฐ์ สิริวรรธนานนท์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
9
ชุดต้นแบบระบบผสมน้ำโอโซนอัตโนมัติเพื่อยับยั้งเชื้อราอัลเทอร์นาเรียในน้ำด้วยความเข้มโอโซนที่เหมาะสมตามช่วงอายุผักคะน้า
(A Automatic Prototype system for inhibit Alternaria fungus in water which suitable ozone concentration to kale cultivated period) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ชิดชนก มากจันทร์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
118


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014