- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี 2563
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การศึกษาปัญหาและความต้องการช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมหล่อหลอมโลหะของไทย
(A Study Problem and Need Help in the Business of the Manufacturing Industry Casting Metal of Thailand) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
2
2
อิทธิพลตัวแปรที่ส่งผลต่อสมบัติทางกล และส่วนผสมทางเคมีของแนวเชื่อมเสียดทานกวนแบบจุดสำหรับการต่อวัสดุต่างชนิด
(Influence of variable on mechanical properties and the chemical composition of the friction stir spot welding for dissimilar joint) (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต. อนุศักดิ์ ศิลาชัย
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
3
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนระดับปริญญาตรีของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Factors Affecting the Choice of Undergraduate 1th Year Students Industrial Education Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว จิตรานุช สุขีฐาน
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
4
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมชุมชน : กรณีศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Development of Potential on Community Participatory Action Research Personnel: A Case Study of the Faculty of Industrial Education Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว เสาวลักษณ์ ชาวบ้านกร่าง
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
5
การศึกษาและออกแบบอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติโดยวิธีการสวิตซ์ชิ่ง
(Study and Design of Automatic Voltage Regulator Devices by Switching Methods) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ภีรศักดิ์ เผ่าผาง
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
0
6
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นเส้นตรงของเส้นลวดกัลวาไนซ์ด้วยการหมุนบิดผ่านรูเยื้องศูนย์
(Study of factors affecting the linearity of galvanic wire with a twist through the Eccentric hole) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุริยา น้ำแก้ว
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
7
ศึกษาปัจจัยการกดขัดผิวที่ส่งผลต่อความเรียบผิวในการกลึงอลูมิเนียมผสม AA5052
( Study factors of burnishing process on surface roughness of AA5052 aluminum alloy by turning process ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุริยา น้ำแก้ว
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
8
ชุดต้นแบบปรับระดับแรงบิดท่อสูบน้ำตามความเข้มแสงอาทิตย์
(A Prototype of Adjust level of Pumping torque by Solar energy) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุธี ลี้จงเพิ่มพูน
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
9
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาสถิติวิศวกรรม
(THE DEVELOPMENT OF COMPUTER – ASSISTED INSTRUCTION ON THE SUBJECT OF ENGINEERING STATISTICS.) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. นิกร สุกขชาติ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
2
10
การศึกษาเวลามาตรฐานของการให้บริการหน้าเคาเตอร์ของที่ทำการไปรษณีย์ไทย กรณีศึกษาที่ทำการไปรษณีย์ไทย จังหวัดสุพรรณบุรี
(The study of the standard time of service in the counter Thailand Post Case study of the Thailand post ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย เจษฎา แสงศรีจันทร์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
11
ผลของชุดกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Effects of the Activity Group Package on Developing Media Literacy for Students at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. อัจฉรา อินโต
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
12
การออกแบบบ้านประหยัดพลังงานโดยอาศัยการระบายอากาศแบบธรรมชาติ
(Designing of Energy saving House by natural ventilation.) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. นิรันดร์ วัชโรดม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
13
การออกแบบและพัฒนาเครื่องผสมผงธูป
(The Design and Development of a Incense Powder Mixer Machine.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. บัญชา พุทธากูล
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
14
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัย ในชั้นเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Development of Self learning package to Enhance Classroom Research Competency for Graduate Diploma in Teaching Professional of Students at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. วชิรา อยู่ศุข
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
15
ศึกษารัศมีดายที่มีผลต่อคุณภาพชิ้นงานในการขึ้นรูปด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบต่อเนื่องโดยการสัมผัสเป็นจุด
(The study of die radius that affects the quality of the work in the forming of aluminum sheets by Incremental Sheet Forming process (ISF)) (โครงการเดี่ยว)
  อ. กฤตภาส หอมระรื่น
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
16
การออกแบบและสร้างเครื่องตัดกล้วยแผ่นอบแห้ง
(Design and construction of dried banana slicer) (โครงการเดี่ยว)
  อ. กฤตภาส หอมระรื่น
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
17
การศึกษากลไกขับเคลื่อนยกระดับระบบการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูช่างอุตสาหกรรมสำหรับประเทศไทย 4.0
(A Study of Mechanism on Upgrading System in Education and Developing of Industrial Profession for Thailand 4.0) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ญาดา อธิรัตนปัญญา
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014