- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การศึกษาปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการผลิตสื่อของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The study of problem and needs in multimedia production of strafe in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว จุรีพร อ่อนจันทร์
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
2
การศึกษาปัญหาการบริการคอมพิวเตอร์ภายในห้องเรียน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The study of problem Computer inside The Calssroom Rajamangala University of Technology) (โครงการเดี่ยว)
  นาย จตุพร ระเวงจิตร์
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
517


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014