- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การศึกษาปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการผลิตสื่อของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The study of problem and needs in multimedia production of strafe in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว จุรีพร อ่อนจันทร์
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
2
การศึกษาปัญหาการบริการคอมพิวเตอร์ภายในห้องเรียน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The study of problem Computer inside The Calssroom Rajamangala University of Technology) (โครงการเดี่ยว)
  นาย จตุพร ระเวงจิตร์
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014