- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2563
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
สภาพปัญหาและความต้องการ การบริการโสตทัศนูปกรณ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Staff’s Problems and Needs in Using Audiovisual Aids at the Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นาย อภิสิทธิ์ ต้นพงษ์
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014