- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | สำนักงานอธิการบดี ปี 2556
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ปวันนพัสตร์ ศรีทรงเมือง
  สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
2
การศึกษาผลสัมฤทธิ์กระบวนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐ กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว พัชรนันท์ วงศ์สิงห์
  สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
3
สภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคล 9 แห่ง (โครงการเดี่ยว)
  นาย พัฒน์พล แก้วยม
  สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
139
4
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นาง สิริพร เรืองสุรัตน์
  สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
137


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014