- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | สำนักงานอธิการบดี ปี 2557
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การสำรวจความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา (โครงการเดี่ยว)
  นาง นิติมา สุวรรณโกมล
  สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
664
2
การศึกษาพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกตรามหาวิทยาลัยของนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว บวรวรรณ เสตางกูล
  สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
100
3
การศึกษาความพึงพอใจการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา CHE QA Online มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว พัชรนันท์ วงศ์สิงห์
  สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
495
4
การศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นาย พัฒน์พล แก้วยม
  สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
137
5
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของหน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นาง สิริพร เรืองสุรัตน์
  สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014