- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | สำนักงานอธิการบดี ปี 2558
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นาง สิริพร เรืองสุรัตน์
  สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
121
2
ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นาย เสกสรรค์ คงพึ่งทรัพย์
  สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
290
3
การศึกษาความผูกพันของบุคลาการที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรรภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นาย ประเสริฐศักดิ์ เอี่ยมใส
  สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
-
0
4
สภาพและปัญหาการจัดการงานพัสดุในกองบริหารทรัยพากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นาง ณัฐกานต์ ม่วงเขียว
  สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
88
5
การพัฒนาการบริหารเชื้อเพลิงในงานบริการ ด้วยระบบลีน (โครงการเดี่ยว)
  นาย สุรศักดิ์ จันทร์น้อย
  สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
880


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014