- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | สำนักงานอธิการบดี ปี 2559
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Study of Motivating Factors Affecting the Participation in Educational Quality Assurance the Staffs-Support at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย พัฒน์พล แก้วยม
  สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
2
การศึกษาความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นาง สิริพร เรืองสุรัตน์
  สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
148
3
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว พัชรนันท์ วงศ์สิงห์
  สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
157
4
ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Need for self development of the support staff academic of rajamangala university of technology suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ประเสริฐศักดิ์ เอี่ยมใส
  สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
545


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014